DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Förkärla


Förkärla kyrka 2008, foto: Anette Lenander

Indelning:2002 uppgått i Listerby.
Om socknen:Förkärla utgörs av dalgångsbygd i kustlandet med omgivande skogshöjder och delar av innerskärgården.
Ortnamnet (1400-talet Førcherle, avskrift), lånat från kyrkbyn, är bildat till en inbyggarbeteckning innehållande fyri furuskog eller ett före vadställe, sankäng samt karl.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor uppfördes troligen under 1200-talets senare del. Vid en ombyggnad 1864-65 förlängdes den mot väster, och ett torn samt en absidformad sakristia tillkom. Den ursprungliga sydportalens yttre omfattning togs fram vid en restaurering 1938. Predikstolen härrör från 1600-talets början. Ett triumfkrucifix från ca 1530 har bevarats.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta