DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Västerstad


Västerstads kyrkoruin 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 införlivat Långaröd, Östraby och Östra Sallerup.
Om socknen:Ortnamnet (1334-66 in parrochia Vesterstathe) innehåller plur. av fornda. stath ställe. Det är oklart vad förleden Väster- är relaterad till.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Västerstads gamla kyrka uppfördes i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet, i romansk stil med långhus, kor och absid. Senare uppfördes ett vapenhus i anslutning till långhusets sydportal, idag finns drygt 1 meter höga murrester kvar. Långhusets valv slogs under senmedeltiden och 1748 uppfördes tornet i väster.
Kyrkans fönster är av en ovanlig typ - anglonormandiska som öppnar sig trattformigt inåt. I absidens norra vägg finns stenhuggarmärke. Stenhuggaren känns igen som en av dem som arbetade vid byggnadshyttan vid domkyrkobygget i Lund.
Under åren 1877-1878 uppfördes den nya kyrkan och den gamla lämnades att förfalla. Dopfunten av huggen sandsten flyttades till den nya kyrkan.
Ödekyrkogården omges av en stenmur. På kyrkogården finns ett 30-tal gravstenar, flera står kvar på sina ursprungliga platser. Den äldsta läsbara inskiptionen är IHS MHD 1645.
Under åren 1833-1847 var Peter Wieselgren (1800-1877) kyrkoherde i Västerstads gamla kyrka. Wieselgren predikade sedlighet och folknykterhet, om än själv inte nykterist. Wieselgren grundade Sveriges första riktiga nykterhetsförening 1837.
Uppgifter enligt Länsstyrelsens skylt på plats.
Enligt uppgift (Länsantikvarien vid Länsstyrelsen, Malmö) på en äldre skylt på plats framgår att kyrkoruinen restaurerades 1934 och 1951-52.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Askeröd1768 1831
Farboret  1844
Gunnarstorp 1817 
Västra Vedåkra  1844

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta