DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Befolkningsstatistik

Statistik ur födelse- och dopböcker

Statistik ur lysnings- och vigselböcker

Statistik ur död- och begravningsböcker

Statistik ur död- och begravningsböcker (barn)

Målet för projektet Demografisk Databas Södra Sverige är att samtliga församlingars födda, vigda och döda skall registreras från kyrkoböckerna och presenteras på I nternet. Registreringen i DDSS görs med sikte på sökning i databas för bl.a. släkt- och personforskning samt presentation inom olika teman.

Befolkningsstatistik är ett av dessa teman och registreringen förbereder för statistikuttag. Se dokumentet Excerperingsregler (finns i pdf-format under Introduktion).

Den statistik som nu presenteras är ett steg mot mera avancerade bearbetningar och presentationer och är inte minst avsedd att visa databasens möjligheter och stimulera fortsatt forskning. Statistikmodulen har utarbetats av Catrine Bergstrand under handledning av Göran Kristiansson och i dialog med projektledningen.

Statistiken omfattar för närvarande material från ca 170 socknar i Skåne och Blekinge. När nytt material läggs in i databasen uppdateras statistiken automatiskt.

Materialet representerar perioden från mitten av 1640-talet till ca 1894/95. På grund av bränder och andra förhållanden saknas dock kyrkoböcker för en del församlingar under vissa perioder. Halland ingår ännu inte i databasen.

Statistiken är liksom databasen i DDSS uppdelad i födda, vigda och döda. För döda finns två olika presentationer, varav den ena särskilt redovisar barnadödligheten.

De särskilda statistiska variablerna i DDSS är desamma som i föregångaren Skånes Demografiska Databas, som utformades i samarbete med Ekonom-historiska institutionen vid Lunds universitet. De statistiska variablerna bygger också på notiserna i kyrkoböckerna men renodlar kategorierna och ger omedelbart möjlighet till kvantitativa analyser. Sådana statistiska variabler är datum avser, äktenskaplig börd och kön för födda, äktenskaplig börd och civilstånd för vigda samt datum avser, äktenskaplig börd, kön och civilstånd för döda (Se även Excerperingsregler).

Statistiken presenteras antingen för samtliga socknar i databasen eller för en enstaka vald socken. För några socknar kan DDSS redan nu presentera obruten statistik som börjar i mitten av 1600-talet och sträcker sig fram till 1894, d.v.s. nästan 250 år. För de flesta socknar är materialet dock ännu så länge begränsat till senare delen av 1800-talet.

Om man inte aktivt väljer en viss socken visar statistiken således hela materialet. Det totala antalet poster varje år är då summan av poster för alla socknar som har blivit registrerade. Hur många socknar som är representerade under ett visst år framgår av vänsterkolumnen.

Före 1749 fanns ingen heltäckande statistik på sockennivå i landet. Det s.k. Tabellverket tillkom 1749 och innebar bl.a. att prästerna skulle upprätta befolkningsstatistik på basis av födelse-, vigsel- och dödböckerna. Tabellverkets statistik för åren 1749-1860 finns på Internet (se vår länksida).

För vidare bearbetning av statistiken finns möjlighet att ladda ner valda delar i Word eller i Excel.