DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ortnamn

Käll- och litteraturlista

Ortnamnen är en väsentlig del av vår geografiska och kulturella miljö. Namnen innehåller värdefull information om hur människorna levde i äldre tider och genom dem kan vi också få en bra bild hur landskapet en gång i tiden gestaltade sig.

Sökbara orter utanför Skåne och Blekinge

Byar och gårdar i Skåne och Blekinge

Karta över Skånes härader Karta över Blekinges härader

Hur normeringen av ortnamnen i Skåne och Blekinge har gått till

Ortnamnen i DDSS består av en mängd olika stavningsvarianter och förkortningar som är hämtade ur kyrkoböckerna över födda, vigda och döda under tidsperioden 1650-1900. Dessa stavningsvarianter och förkortningar skiftar i mängd beroende på vad för typ av ortnamn det är. Under länkarna ovan, Karta över Skånes härader och Karta över Blekinges härader, kan användaren studera hur många socknar det finns i varje härad samt vilka stavningsvarianter och förkortningar dessa socknar har haft i kyrkoböckerna under århundradenas lopp. Förutom att det funnits flera stavningsvarianter och förkortningar kan prästen haft en handstil som varit svår att tolka, vilket leder till felläsning när materialet förs över till databasen. Det är här normeringen har sitt främsta ändamål. Om användaren vet vilket ortnamn den ska söka på går det bra att skriva dagens stavning. Eftersom detta namn är normerat kommer alla stavningsvarianter och förkortningar att visa sig och därmed blir resultatet mer användbart.

Ortnamnen bearbetas sockenvis i ett register i Filemaker och grunden för normeringsarbetet av ortnamnen i Skåne är ortnamnsregistret från Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL). För Blekinges del är det ortnamnsregistret från Namnavdelningen i Uppsala (NA). Alla ortnamn som bearbetas kontrolleras och jämförs med DAL:s eller NA:s ortnamnsregister. Detta utförs dels för att få bekräftat att ortnamnet hamnar i rätt socken och dels för att kontrollera att ortnamnet finns i ortnamnsregistret. DAL och NA är enheter inom Institutet för språk- och folkminnen (SOFI), en myndighet som bland annat har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om ortnamnen i Sverige. Förutom i Lund och Uppsala har SOFI arkiv också i Göteborg och Umeå.

Den största utmaningen under arbetets gång är att ta reda på vilken socken ett visst ortnamn tillhör. Exempelvis kan ortnamnet Gyhult i Helsingborgs socken finnas i DDSS vigselregister i Fleninge socken därför att Erland Christopherson, som kom från Gyhult i Helsingborgs socken, gifte sig med Hanna Hansdotter som bodde i Fleninge. I detta fall finns det bara ett ortnamn från en närbelägen socken som heter Gyhult och då är det det enda alternativet. I andra fall där det finns flera orter med samma namn i närliggande socknar normeras inte ortnamnet. En annan möjlig felkälla är alla förkortningar av ortnamn. En post som heter "Ottarps k" kan betyda i stort sett vad som helst, men i ortregistret har det två betydelser, Ottarps kyrka eller Ottarps klockaregård. För att undvika fel finns därför möjligheten att söka både normerat och onormerat. Källor som har använts under normeringsprocessen är, förutom DAL:s och NA:s ortnamnsregister, Husförhörslängder, Lantmäteriets Kartsök och ortnamn, Skatteverkets Sveriges församlingar genom tiderna, Rosenbergs lexikon samt litteratur.

En orts sockentillhörighet

Under århundradenas lopp har socknarna i Sverige genomgått många ändringar. Namn har ändrats, socknar har upphört eller sammanslagits med någon annan socken och nya har tillkommit. Exempelvis är Börringe socken idag en församling i Svedala kommun och fick 1783 efter Gustav III (1746-1792) namnet Gustafs socken, varpå det äldre sockennamnet återtogs 1931. Söker användaren på socken i rullistan visas Börringe och inte Gustaf. Aspö och Hasslö är två öar i Karlskrona kommun. De utbröts 1888 till egna socknar: Aspö socken och Hasslö socken. Innan dess tillhörde Aspö Nättraby socken och Hasslö Förkärla socken.

Det som avgör en orts sockentillhörighet beror på socknens historia, det vill säga hur länge den har existerat. En annan avgörande faktor är också under vilken tidsperiod ortnamnsmaterialet är registrerat. Exempelvis utbröts Eringsboda från Tvings socken så sent som 1870. Materialet för denna socken är registrerat under tidsperioden 1854-1894 och därför normeras många av ortnamnen till Tvings socken. Söker användaren på socken i rullistan i DDSS databas och väljer Tving så kommer många av de ortnamn som idag tillhör Eringsboda socken att visa sig. Om en by eller gård har bytt sockentillhörighet under tidsperioden 1650-1900 kan detta ställa till bekymmer för användare som inte känner till det. Är användaren osäker vad gäller sockentillhörighet finns möjligheten att söka direkt i ortnamnsfältet.

Samarbetet med Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund

Ortnamnsnormeraren på DDSS har inlett ett nära samarbete med DAL eftersom tusentals "nya" ortnamn i Skåne har upptäckts under normeringsarbetets gång. När klassificeras det som ett nytt ortnamn och hur och när ska detta anmälas till DAL och NA? Exempelvis är ortnamnet Amerika i Oppmanna socken en ny upptäckt även om Amerikahuset redan finns i samma socken och där sistnämnda är registrerat i Dialekt- och ortnamnsarkivets register. Stenshults kvarn i Häglinge socken tillhör också kategorin "nytt" ortnamn trots att Stenshults mölla redan finns i samma socken och är registrerat. De två ovanstående exemplen vill underrätta att det med all säkerhet rör sig om samma lokal, men det är "nya" ortnamn eftersom det finns dokumenterat i kyrkoböckerna men inte registrerat i DAL:s eller NA:s ortnamnsregister.

Många av de ortnamn som finns i kyrkoböckerna är ett lokalt uttryck för just det landskapsrummet. Säkerligen säger och skriver många av byborna i Strövelstorp normalt bara Skvaltan istället för Skvaltkvarnen. Sådana nya lokala namnvarianter anmäls också till DAL och NA. Erikstorps hus i Matteröds socken ska även det klassificeras som ett "nytt" ortnamn eftersom det inte heller finns i Dialekt- och ortnamnsarkivets register. I Matteröds socken finns däremot Erikstorp, inregistrerat och klart. Det är även ett "nytt" ortnamn när den bestämda artikeln går att finna i kyrkoböckerna men saknas i DAL:s ortnamnsregister, exempelvis "-et i namnet Hjulehultshuset" i Matteröds socken, eftersom det är den bestämda artikeln i namnformen. Formen utan bestämd artikel, Hjulehultshus, finns emellertid i DAL:s ortnamnsregister.

De nyfunna skånska ortnamnen skickas successivt till DAL som de kontrollerar och lägger in i ortnamnsregistret. De nyfunna blekingska ortnamnen skickades till NA i början av september 2007. Det rörde sig emellertid om betydligt färre nyfunna ortnamn.

Var rädd om våra ortnamn!

I första kapitlet, lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., finns sedan 1 juli 2000 en hänsynsparagraf som innehåller bestämmelser om "god ortnamnssed", det vill säga att ortnamnen inte får ändras utan starka skäl och lyder följande:

4 § Vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttas. Detta innebär att - hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, - ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat, - påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och - svenska, samiska och finska namn så långt möjligt används samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden. Namn som godkänts för offentlig kartproduktion skall även i andra sammanhang användas i sin godkända form.

Beteckningarna ortnamn, sockennamn samt härad

Ortnamnen brukar delas in i olika kategorier beroende på vad de betyder. Dessa kategorier är naturnamn, bebyggelsenamn, ägonamn, distriktsnamn samt artefaktnamn. Bäcken i Södra Åby är exempelvis ett naturnamn och Apotekaregården i Ystads stad ett bebyggelsenamn. Med beteckningen ägonamn menas lokala namn på åkrar, betesmarker och andra områden och kan exempelvis vara hemmansägarens namn på sina små åkerlyckor. Västra Göinge härad är ett exempel på distriktsnamn och artefaktnamn avser namn på av människan skapade företeelser, exempelvis broar, vägar samt dammar. Precis som Jan-Paul Strid i boken Kulturlandskapets språkliga dimension - ortnamnen uttrycker sig så är gränsen mellan ägonamn och naturnamn flytande.

Av allt att döma har redan vårt lands första bebyggare haft behov av att namnge en mängd orter. De behövde göra tydligt för varandra vilken ort de menade med en given lokaluppgift och så uppkom så småningom fasta namn. Det var framför allt naturnamn som uppstod under de allra äldsta tiderna och dessa har levt kvar i folkmun åtminstone sedan tidig bronsålder, det vill säga sedan 1500 f.Kr. Under äldre järnåldern, 500 f.Kr. - 1000 e.Kr., började det bildas byar och de flesta forskare är överens om att många namn kontinuerligt har levt kvar sedan dess. Det var vid denna tid namnen blev bebyggelsenamn och därigenom blev mer livskraftiga. Namnen på den gamla bygdens största byar kan därmed göra anspråk på att räknas som de äldsta bebyggelsenamnen, där självaste sockennamnet hör till det äldsta namnet inom socknen. Det sistnämnda beror på att de första kyrkorna placerades ofta runt de största byarna och kyrkobyggandet är ju en förutsättning för bildandet av socknar och en organisering av den framväxande kristna gemenskapen.

Själva ordet socken anses komma av ordet "söka", det vill säga att man som nybyggare sökte sig till en viss plats. Det är en kyrklig administrativ distriktsbeteckning och har avsett den minsta enheten i den kyrkliga indelningen och dess ursprung går att hitta i förkristen tid.

I Götaland användes beteckningen härad medan man i Svealand använde ordet hundaren. Indelningen i härader och hundaren anses gå tillbaka åtminstone till vikingatiden och har bland annat militär bakgrund. I beteckningen hundare ingår ordet hund, en gammal variant av räkneordet hundra och i beteckningen härad ordet här "krigshär". Till grund tycks ligga ett distrikt som kunnat ställa upp en militär styrka på hundra man. Bägge distriktsbeteckningarna är skriftligt belagda från 1000-talet. Begreppet härad går att finna i bland annat Knut den Heliges gåvobrev till Lunds domkyrka och begreppet hundare går att finna i inskriften på runstenen U 211 vid Täby, norr om Stockholm.

Begreppen härad respektive hundare hade även andra funktioner än de rent militära. Det utgjorde grunddistriktet för rättskipningen, senare också för den beskattning som ersatte ledungen. Det bildade ett tingslag med en bestämd tingsplats, något som visar sig i att ett stort antal härads- och hundaresnamn är givna efter forntida tingsplatser. Ett häradsnamn kan också ha uppstått genom att forntida, självvuxna bygdenamn har varit lagom stora för att utan vidare kunnat införlivas i häradsindelningen. De östgötska, tidigare småländska häraderna, Kinda och Ydre bär exempelvis gamla bygdenamn som tillsammans bildade begreppet Småland, "de små landskapen".

Avgörande för hur långlivat ett namn blir är hur många som använder det. Alla ortnamn har en betydelse, inga ortnamn har tillkommit fullständigt på måfå.

Namnformer och dess särdrag i Skåne och Blekinge

Namnet Skåne har sitt ursprung i urnordiskan och var det gemensamma språk som talades i Sverige, Danmark och Norge under tidsperioden 200-800 e.Kr. Skåne benämndes då "Skathinawjö". Via inflytande från latin så omformades den ursprungliga benämningen från "Skarhinawjö" till "Scadinavia", som senare blev formen Scandinavia.

Första gången namnet Blekinge nämns i skrift är på 870-talet i en engelsk resebeskrivning. Enligt denna beskrivning tillhörde landskapet Blecingaeg svearna. Namnet Blekinge kommer från ordet blek. Det betydde förr i tiden "glänsande, stilla, lugn". Antagligen syftar det lugna och stilla på vattnet i den breda fjärden mellan Listerlandet i väster och Torhamn i öster.

Bland våra äldsta namnformer är de som slutar med efterlederna -inge, -hem, -löv samt -vin. Namn som slutar med dessa ändelser var vanliga från Kristi födelse fram till Vikingatiden, 800 e.Kr. Viktigt att poängtera är emellertid att nu lika lydande namn kan ha skilda ursprung och att alla namn med efterlederna -inge, -hem, -löv samt -vin inte alltid är tillkomna under förut nämnda tidsperiod!

Vissa ortnamnsformer visar på särdrag i olika landskap. I Skåne är namn som slutar med efterleden -löv ett sådant karaktärsdrag, exempelvis Vinslöv, Eslöv, Burlöv samt Glumslöv. Från början hette inte efterleden -löv, utan -lev, och har med såväl danskans "levne" som engelskans "leave" att göra. Ortnamn som slutar på -löv har alltså med verbet "lämna" att göra och betyder med all säkerhet att man lämnade över gården till en annan.

För Blekinges del är namn som slutar med efterleden -måla ett typiskt särskiljande drag. Elementet -måla har samband med mål, mått och har allt av att döma betytt "avgränsat, uppmätt jordstycke". Ringamåla, Bussemåla, Droppemåla, Kättilsmåla är exempel på namn av denna sort.

De ortnamn som slutar på -by är till stor del från vikingatiden, även om man fortfarande idag döper områden till namn som har -by i sig. Förmodligen åsyftar det en gård eller en samling av gårdar. Torpbebyggelsen i Skåne tog sin början under vikingatiden, men -torp hade ändå sin största uppgång under medeltidens äldre skede, 1000-1200 e.Kr., detsamma gäller för -ryd.

Bra att känna till

Ibm är en förkortning för ibidem och är ett latinskt uttryck. Det betyder "därstädes, på samma ställe, ort" och används då flera hänvisningar från samma ställe förekommer två eller flera gånger direkt efter varandra. Om det står ibm i ortnamnsfältet och Vånga i sockenfältet, då normeras detta till Vånga i ortnamnsfältet också. Anledningen är att det åsyftar samma ställe.

Om det står "W 14" i ortnamnsfältet och Vånga i sockenfältet normeras detta ortnamnsfält till Vånga eftersom det står ett "W" i början. Detta normeringssätt gäller för samtliga liknande fall. Om det däremot endast står ett nummer i ortnamnsfältet och Vånga i sockenfältet då normeras inte detta. Det finns emellertid ett undantag och det är att alla nummer i ortnamnsfältet i Höganäs socken "N-o 460" normeras till Höganäs. Anledningen till det är att det är uppenbart att det ska vara Höganäs.

Benämningarna "Ek.", "Enke", "Gr. E.", "Enken" samt "Gr. Enk." i Höganäs socken är i sig inga ortnamn. Det är en i orten använd standardförkortning för något av ortnamnen Enkehuset eller Enkegården som var bostäder åt oförsörjda änkor. Dessa benämningar normeras till Änkehuset.

Vid normerad sökning gäller först och främst dagens stavning av ett ortnamn. Men, om ett ortnamn består av olika artiklar, exempelvis Björkhus, Björkhuset samt Björkhusen, normeras detta till obestämd artikel. Om den obestämda artikeln inte finns dokumenterad någonstans så finns inte den möjligheten. Det är därför viktigt att inte låsa sig för mycket i sin sökning.

Billesholms gruva, Bjuvs gruva, Skromberga gruva etc. normeras till Gruvan. Söker användaren normerat i ortnamnsfältet är det stavningen Gruvan som gäller, antingen med eller utan nummer.

Numret i nummerrutan i DDSS databas kan ha olika betydelser. Det kan exempelvis vara ett bynummer, husnummer etc.

Av Anette Lenander, Landsarkivet i Lund
2008-06-10

Rev Solveig Fagerlund, Landsarkivet i Lund
2015-07-02