DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Frågor & Svar

Fråga: Hur ser jag vilka socknar som ingår i DDSS på nätet?
Svar: Klicka på rätt landskap på startsidans karta, klicka sedan på rätt härad eller stad på nästa karta. Då öppnas en översikt över alla socknar i häradet. En tom ruta för en viss socken innebär att databasen saknar data om denna socken.

Fråga: Hur har urvalet av socknar gått till?
Svar: När DDSS startade 1997 var det en medveten strategi att först satsa på orter långt från Lund för att underlätta för långväga forskare. Grundarbetet skulle göras i små lokala projektgrupper för att bl.a. kunna dra nytta av lokalkännedom. Vissa kommuner och arbetsförmedlingar nappade direkt och tyngdpunkten låg i flera år på nordöstra Skåne, snart också i nordvästra Skåne och mellersta Blekinge. Dessutom fanns grupper i Svedala, Ystad och Karlskrona. Inga grupper kunde startas i Halland. Grundarbetet med Malmö och Skånes Demografiska Databas (12 socknar) hade gjorts tidigare. Numera välkomnar vi även enskilda att efter överenskommelse med Landsarkivet i Lund hjälpa till med excerperingsarbetet på ideell basis.

Fråga: För många de flesta socknar saknas det äldre materialet om födda, vigda och döda i DDSS. Vad beror det på och när blir arbetet klart?
Svar: Registreringen börjar alltid i slutet av 1800-talet och går bakåt. De äldsta böckerna registreras sist. En del böcker är redan registrerade och finns i landsarkivet för slutkontroll, annat material är under arbete i de lokala projektgrupperna.

Fråga: När kommer nya socknar att påbörjas i DDSS?
Svar: Några nya socknar påbörjas varje år i de lokala projektgrupperna. I de delar av Skåne, Blekinge och Halland där arbetet ännu inte påbörjats måste först skapas lokala projektgrupper.

Fråga: Varför ingår inte Halland i DDSS? Halland ingår ju i landsarkivets distrikt!
Svar: Halland hade redan påbörjat Svensk Lokalhistorisk Databas (se Länkar) och ville därför prioritera den. Hallands släktforskareförening har dock gjort en vigseldatabas för hela Halland. Den finns på DDSS-hemsidan.

Fråga: Finns det databaser av DDSS typ i andra delar av landet?
Svar: Någon direkt motsvarighet till DDSS finns inte men väl andra databaser som bygger på kyrkoböcker. Under Länkar visar vi de viktigaste som går att komma åt via Internet, vi anger också i de fall man får betala för informationen.

Fråga: Varför är ni så noga med kvalitet och kontroll i DDSS? Är det inte viktigare att arbetet går så fort som möjligt?
Svar: Vi anser det viktigt att informationen i DDSS är så korrekt som möjligt och följer de upprättade registreringsreglerna. Hög kvalitet ökar också databasens användbarhet. Se våra excerperingsregler.

Fråga: Vad gör jag om jag ändå upptäcker ett fel i databasen?
Svar: Kontakta oss via e-post och berätta vari felet består. Glöm inte att ange exakt vilken post som avses. Vi kontrollerar mot originalkällan och åtgärdar efter hand.

Fråga: Varför är inga dopvittnen registrerade i vissa socknar i DDSS?
Svar:  I de registreringsregler som användes på 1980-talet för de 12 församlingarna i Skånes Demografiska Databas ingick inte dopvittnen. Detsamma gällde registreringen i Malmö, men vid Malmö Stadsarkiv pågår komplettering med dopvittnen.

Fråga: Hur söker man på namn på de dopvittnen som är registrerade i databasen?
Svar: Markera socken eller nuvarande kommun, då öppnas ett nytt sökfält längst ned. Skriv namn eller ort om du vill söka på detta. Detta fält är inte normerat så du kan behöva variera stavningen.

Fråga: Varför får jag ingen träff i databasen?
Svar: Studera våra råd under Söktips!

Fråga:  Varför får jag ingen träff på mig själv i DDSS?
Svar: Nästan alla poster är från tiden före år 1895 och då var Du inte född!.

Fråga: Varför finns det sällan uppgifter efter 1895 i databasen?
Svar: I landsarkivet fanns enbart kyrkoböcker för tiden före 1895 när projektet startade. Även ur juridisk synpunkt var det då en lämplig tidsgräns för att inte riskera att bryta mot sekretesslag och datalag. Numera bedömer vi att det finns lagliga möjligheter att lägga ut material med följande tidsgränser: Födda 100 år, vigda 70 år, döda 70 år (dödsorsaker dock 100 år).

Fråga: Vad är det för skillnad på socken och församling?
Svar: Det viktiga för användare av DDSS är att varje socken eller församling omfattar de människor som registrerats i kyrkoböckerna inom ett visst geografiskt territorium. Undantag finns dock och det är s.k. icke-territoriella församlingar, t.ex. Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona, Helsingborgs garnisonsförsamling.
I en del fall har den territoriella indelningen ändrats, ett mycket stort arbete har gjorts för att klarlägga när och hur. Idag är församlingsindelningen mycket instabil och därför har sockenbegreppet fått en renässans och många pläderar för en fast historisk indelning.

Fråga: Hur går ert arbete till?
Svar: Under Bildspel får du information om detta!

Fråga: Hur gör jag för att stödja DDSS?
Svar: Tipsa oss gärna om möjliga fonder och andra finansieringskällor. Vi tar naturligtvis också väldigt gärna emot donationer.

Fråga: Hur gör jag för att få till stånd en lokal projektgrupp inom DDSS på min ort?
Svar: Kontakta oss för närmare information. Vi hjälper gärna till!

Fråga: Vad innebär det när ett ord eller namn står inom parentes utan att det anges att det är prästens parentes?
Svar: Det innebär att ordet är struket i originalhandlingen. En överstrykning i Filemaker, det program i vilket posterna registreras, kan medföra fel i databasen, därför har vi valt att markera dessa ord med en parentes.
Se våra excerperingsregler.