DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hanhals
Om socknen:Hanhals, beläget vid inre Kungsbackafjorden, består av brutna höjdpartier, omgivna av lerslätter vid Rolfsåns mynning.
Namnet (1292 Hunals) är som by- och sockennamn lånat från det medeltida fästet Hunahals. Förleden är dunkel, senare leden är hals näs.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den tornlösa stenkyrkan härrör troligen från 1200-talet. Under 1400-talet tillkom vapenhuset och 1764 förlängdes kyrkan mot öster med en halvrund koravslutning. En nygotisk granitkyrka uppfördes 1892-94 på annan plats i församlingen, varefter den gamla kyrkan övergavs och blev ruin. Sedan den nya kyrkan förstörts av brand 1936 återuppfördes emellertid den gamla och återinvigdes 1940. Det målade trätaket från 1770 kunde därvid återställas. Altarskåpet härrör från ca 1520 och predikstolen från 1600-talet. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta