DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Västra Ingelstad


Västra Ingelstads kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Namn:-1885 Ingelstad (i Oxie härad), 1885- Västra Ingelstad.
Indelning:2002 uppgått i Vellinge-Månstorp.
Om socknen:Västra Ingelstad består av småkuperad fullåkersbygd på Söderslätt.
Ortnamnet (1402 de Ingelstath, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller mansnamnet Ingiald och pluralis av forndanska stath ställe.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Under 1100-talets senare hälft byggdes kyrkan av gråsten och med fönster och dörromfattningar av huggen sand- och kritsten. Planen var romansk med långhus, smalare kor och absid. Överst på muren romansk dubbelfris.
Omkring 1350 byggdes vapenhus åt söder. Det var i gotikens tid och troligen fick det tinnar, de s.k. kammarna. 100 år senare slogs valven. De nya fönstren blev större och lägre ner.
I början av 1500-talet revs kor och absid. I stället byggdes till i öster. Murarna fick överst tandsnitt samt trappgavlar. Detta var i gotikens slutskede. I koret kom det nya altarskåpet och därunder gravvalv.
I början av 1600-talet får kyrkan i öster sin skånska barockgavel av Christence Viffert. Men de nya holländska valven vill trycka ut murarna och man hade måst bygga stödpelare år söder. 1813 rivs klockstapeln och klockan hänges vid västra gaveln.
1855 får kyrkan ett torn. I vapenhuset stolar med 40-50 sittplatser. Fönster här i stället för ingångsdörr. Kyrkan får för övrigt nya, högre spetsbågiga fönster med blyinfattade rutor. Två skorstenar på taket och två ugnar invändigt.
Men tornspiran läckte och 1894 beslutar man att sätta upp en ny spira. 1936/37 sker den stora restaureringen. Den ger långhus och det forna vapenhuset tegeltak. Invändigt får altare, predikstol och stolar "gamla" friska färger. Det medeltida vapenhuset, som en tid varit "nykyrka", blir sakristia.
Hämtat ur "Murar monument människor om Västra Ingelstads sockenkyrka" av Ernst Frostin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bröddarp 1807-1811 
Ingelstad17621805-1814 
Västra Ingelstad17621808-1814 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta