DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Vitaby


Vitaby kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Indelning:2002 uppgått i Kivik.
Om socknen:Vitaby består av kuperat, till stor del öppet odlingslandskap i sluttning mot Hanöbukten.
Ortnamnet (ca 1200 apud Whiteby vicum, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller by gård, by och troligen ett till adjektivet vit bildat äldre namn på Mölleån.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den högt belägna romanska absidkyrkan härrör från 1100-talets senare del och försågs något senare med ett brett västtorn. Under 1400-talet välvdes kyrkan och försågs med vapenhus. En korsarm i norr tillbyggdes 1781. I koret finns kalkmålningar från 1300- och 1400-talen. Altaruppsatsen tillkom på 1620-talet och predikstolen något decennium tidigare. Triumfkrucifixet och den skulpterade dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta