DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Övraby (Skåne)
Namn:1940 av SCB ändrat efter jordeboken från Övraby till Öraby, 1962 åter Övraby.
Indelning:1635 införlivat Nedraby, 2002 uppgått i Smedstorp.
Om socknen:Övraby består av fullåkersbygd på Österlen, delvis i kuperad sluttning mot Nybroån.
Ortnamnet (1422 i Øffræby, avser den namngivande kyrkbyn) betyder den övre byn. Grannbyn heter Nedraby.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talets förra hälft. Under 1400-talet välvdes den samt försågs med torn, och ett stort vapenhus byggdes i norr. Vid en restaurering 1906 efter Theodor Wåhlins förslag byggdes tornet om, koret försågs med platt innertak och en sakristia byggdes. Absiden har romanska kalkmålningar från 1100-talets senare del. Predikstolen härrör från 1602.
Nedraby upphörde som egen församling 1635. Dess kyrka av sten med smalare kor, byggd vid 1200-talets mitt och försedd med torn under 1400-talet, övergavs vid 1600-talets slut. Tornet kvarstår i full höjd, medan resten av kyrkan är en konserverad ruin.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta