DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Trolle-Ljungby


Trolle-Ljungby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1883 Ljungby eller Västra Ljungby (i Villands härad), 1883- Trolle Ljungby.
Indelning:2002 uppgått i Bäckaskog.
Om socknen:Trolle-Ljungby består av sandig, till största delen odlad slättbygd vid Hanöbukten.
Ortnamnet (1401 Lywngby, avser den namngivande kyrkbyn/gården), som innehåller ljung ljungmark och by gård, by, fick sin nuvarande namnform 1883 efter godset Trolle-Ljungby.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Trolle Ljungby kyrka härstammar från 1200-talet. Ursprungligen bestod den av ett långskepp, som var byggt av rullstenar av granit, som hölls samman av kalkbruk. Redan på 1300-talet gjordes den första tillbyggnaden. Ytterligare tillbyggnader gjordes både åt söder och norr under 1400-talet och 1600-talet. På grund av dessa har kyrkan idag många gavlar, av vilka några är trappstegsgavlar. Kyrkan består nu av tegel och gråsten, som rappats både ut- och invändigt. Yttertaket är belagt med tegelpannor.
I sydvästra tornet finns två kyrkklockor. Den stora är från 1448 och är stöpt av Mäster Herman från Lund. Klockan har inskrift på latin. Den lilla klockan är från Stralsund och är gjuten där av Jacob Jode år 1455. På kyrksidan, som vetter mot slottet, kan man på den järnbeslagna ekporten se märken efter beskjutning, som vittnar om ofärdstider kring kyrka och slott. Man ser också här gluggar, som leder till ett gravkor under kyrkans golv. Även söder om sakristian finns en gallerförsedd glugg, som leder till ett annat gravkor. Under 1600-talet tillkom gravkor för bland annat släkterna Coyet och Sparre, tidigare innehavare av Trolle Ljungby slott. Godsherrarna hade tidigare fram till 1922 patronatsrätt till kyrkan, bl.a rätt att tillsätta präst.
Bland kyrkans inventarier märks den romanska dopfunten från 1200-talet utförd i sandsten. Triumfkrucifixet , av högst konstnärligt värde, är från tidigt 1200-tal. Kristus framställdes ursprungligen som himmelsk konung, men genom en senare "operation" her han förvandlats till den lidande frälsaren. Detta har åstadkommits genom att huvudet sågades av och sedan fästes med en kil, så att huvudet fick den "rätta" lutningen enligt tidens smak. Krucifixet hänger idag i dopkapellets södra fönster.
På epitafiet över prästen Henrik Nissenius är hela familjen avbildad. Den vackra, äldsta dottern Öllegård uppmärksammades av Karl XI, då kungen på 1670-talet bodde på slottet och hon "gick beredvilligt hans önskningar till mötes". Fadern adlades sedan von der Wettering!
Ur folder och information på tavla vid kyrkan.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta