DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Raus


Raus kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Namn:Förr även Råhus.
Om socknen:Raus är en fullåkersbygd vid Öresund på båda sidor om Rååns dalgång, numera till stor del tättbebyggd.
Ortnamnet (1367-99 de Raoos, avser den namngivande kyrkbyn) syftar på läget vid Rååns os mynning. Jfr Råå.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten är från 1100-talets mitt. Under 1400-talet välvdes den och förlängdes mot väster. År 1840 byggdes den ut mot öster och försågs med korsarmar efter J.F. Åboms ritningar. Långhuset har kalkmålningar från 1400-talets senare del och koret har glasmålningar av Hugo Gehlin från 1953. Altaruppsatsen tillkom troligen 1624 och predikstolen antagligen 1627. Ett senmedeltida triumfkrucifix har bevarats. Allhelgonakyrkan i Råå är en tornlös tegelbyggnad från 1928. Elinebergskyrkan är uppförd av tegel 1966 efter Johannes Olivegrens ritningar.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Köpinge 1818 
Pålstorp17611810 
Raus18021826-1829 
Örby17611806 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta