DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Åhus


Åhus kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1618 införlivat Älleköpinge.
Om socknen:Åhus består av fullåkersbygd på sandslätt vid nedre Helge å, tätorten vid den äldre åmynningen samt sandkust med dyner och strandskog.
Ortnamnet (1286 Aos, avskrift) innehåller å och os mynning med syftning på läget vid Helge ås mynning. Efterleden har senare ombildats till hus, här kanske med betydelsen befästning.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Som ett monument över gången storhetstid reser sig den ståtliga Mariakyrkan.
En kyrka med en ganska komplicerad byggnadshistoria. Äldst är ungefär 3/4 av det nuvarande långhuset med gavel i öster som utgjort en enkel men förhållandevis stor kyrkobyggnad med tjocka gråstensmurar från 1100-talets senare hälft. Med all sannolikhet har kyrkan tillkommit under inflytande av ärkebiskopsstolen i Lund som vid seklets mitt blivit ägare till området vid Helgeåns mynning.
Under 1200-talet har kyrkan ytterligare förstorats, något som ansetts illustrera samhällets utveckling till en regelrätt köpstad.
Under de närmaste följande århundradena blev kyrkan både till- och ombyggd. Ett äldre kor ersattes med ett nytt av tegel samt en halvrund absid i öster. Absiden revs emellertid inte långt därefter och istället förlängdes koret till dubbel storlek med rak avslutning i öster.
Före 1200-talets slut utökades långhuset i väster med 1/4 och troligen täcktes det samtidigt med de nuvarande valven som stöder på tre kraftiga mittpelare. Invid korets nordvägg byggdes en sakristia och framför långhusets ingångar i norr och söder tillkom vapenhus, av vilka endast det södra finns kvar. Intill detta uppfördes ett större kapell, bekostat av stadens skomakareämbete och invigt 1510. Vid medeltidens slut restes det mäktiga tornet i väster. År 1905 genomgick kyrkan en stor restaurering under ledning av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin. En ny renovering av kyrkans inre genomfördes 1997-98.
Broschyr : S:ta Maria kyrka i Åhus, juni 2000.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta