DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Norra Rörum


Norra Rörums kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1885 Rörum (i Frosta härad), 1885- Norra Rörum.
Indelning:2006 uppgått i Höör.
Om socknen:Norra Rörum är ett småbrutet skogs- och odlingslandskap med spridd bebyggelse.
Ortnamnet (mitten av 1200-talet in parrochia de Rytharum), lånat från kyrkbyn, innehåller ryd röjning och rum öppen plats.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den tornlösa stenkyrkans äldsta delar härrör troligen från ca 1200. Ett gravkor i norr byggdes 1771, och 1782-83 tillkom en korsarm i söder. År 1836 ersattes det romanska koret av en korsarm, och en sakristia byggdes i norr. Predikstolen härrör från 1616. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Norra Rörum  1842

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta