DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Torrlösa


Torrlösa kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Svalövsbygden.
Om socknen:Torrlösa består av småkuperad fullåkersbygd med mindre skogsbackar i norr och öster.
Ortnamnet (1285 ecclesie Thorløse, avskrift), som är lånat från kyrkbyn, innehåller adjektivet torr och lösa, kanske äng eller glänta.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Torrlösa gamla kyrka uppfördes under 1100-talet av tuktad gråsten med långhus och rakslutet kor. Senare tillkom ett västertorn och i anslutning till långhusets sydportal ett vapenhus. Vid korets södra sida uppföres 1614 ett tornliknande gravkor av Tage Ottesen Thott.
Det ökande invånarantalet i församlingen under 1800-talet medförde att en ny kyrka byggdes 1849, som ritats av C G Brunius. Medeltidskyrkan revs, men det Thottska gravkoret kvarsod fram till 1863. Till den nya kyrkan överflyttades ett flertal inventarier, bl a predikstolen, läktarskranket, två 1600-talsepitafier över släkten Thott och en offerstock från 1750.
På ödekyrkogården finns några av kyrkans grundstenar synliga. Gravkorets läge har rekonstruerats med låga murar.
Uppgifter enligt Länsantikvariens vid Länsstyrelsen, Malmö skylt på plats.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Gryttinge17651822 
Rävetofta1802 1830
Torrlösa 1825 
Vistofta1765 1832
Vittskövle 1808 
Östraby  1829

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta