DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Skarhult


Skarhults kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Eslöv.
Om socknen:Skarhult består av mjukt kuperad fullåkersbygd vid Bråån.
Ortnamnet (1352 de Skarholtæ, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller skar kant, kanske åsyftande sluttningarna norr om Bråån, och hult liten skog.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska stenkyrkan härrör från 1100-talets senare del och hade ursprungligen absidkor samt troligen också torn. Sydportalen har kolonner och skulpterat tympanon. Under 1400-talet välvdes kyrkan samt försågs med vapenhus, och under 1500-talets senare del förlängdes den mot öster, varvid troligen också tornet fick sin nuvarande utformning. Långhusets västra del har kalkmålningar från 1400-talet och 1500-talets förra hälft. Predikstolen är utförd av Johan Ullberg ca 1750. Dopfunten härrör från ca 1300.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Skarhult  1845

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta