DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Löderup
Indelning:2002 införlivat Hörup, Valleberga, Ingelstorp och Glemminge.
Om socknen:Ortnamnet (1383 de Ludathorp), lånat från kyrkbyn, innehåller torp nybygge och möjligen ett mansnamn Loti eller ett mansbinamn Luti den lutande.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med brett ursprungligt torn härrör från 1100-talet och välvdes under 1400-talet. Vid en ombyggnad 1860 efter förslag av C.G. Brunius tillkom korsarmarna och det tresidiga koret. Sakristian i öster byggdes 1929. Altartavlan är målad av Carl Bloch 1878. En äldre altaruppsats från 1735 innehåller delar av en altaruppsats av Jacob Kremberg från ca 1600. Predikstolen är utförd av Kremberg ca 1604. Den skulpterade dopfunten från ca 1160 tillskrivs Trydemästaren. På kyrkogården står en kastal, troligen från 1400-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta