DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Lindberg
Indelning:Omkring 1420 utbrutet Nya Varberg, sedan åter införlivat.
Om socknen:Lindberg är en kustbygd med öppna slätter, dalgångar och små bergshöjder samt viss skärgård.
Namnet (omkr. 1334 ecclesie Lymbyergh) är som sockennamn lånat från kyrkbyn. Det innehåller troligen trädnamnet lind och berg.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och med halvrund avslutning i öster invigdes 1853. Den ersatte en stenkyrka från 1802, som måste rivas då den var ett fuskbygge. Dess föregångare var en medeltida stenkyrka. Från denna har ett triumfkrucifix från 1400-talet bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta