DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Hjälpmedel - Dödsorsaker och sjukdomsnamn - förr och nu

Föräldrar Soldater Sjömän
Domböcker

DödsorsakerPå denna sida finner du en förklaring av namn på dödsorsaker som finns i DDSS. Översättningen från äldre svenska sjukdomsnamn till modern benämning är huvudsakligen hämtad från Gunnar Lagerkrantz, Sjukdomsnamn i gångna tider, 1998. Översättningen från Latin/grekiska till svenska är huvudsakligen hämtad från Wilhelm Wernstedt, Medicinsk terminologi, 1961. I de fall annan litteratur använts, anges det vid respektive post. Det bör understrykas att någon direkt översättning från äldre tiders sjukdomsnamn till modern svenska inte kan ges. Detta beror dels på dialektala skillnader, dels på att sättet att diagnosticera sjukdomar förändrats, dels på att den språkliga betydelsen av sjukdomsnamn kan ha förändrats under de mer än två århundraden som materialet spänner över. Alla sammansatta latinska diagnoser i DDSS återfinns inte här. Sök på enstaka ord antingen genom sorteringsfunktionen eller med hjälp av Ctrl+F. Böjningsformerna kan också variera. Det går att sortera namnen både utifrån äldre svensk och utländsk benämning.

DDSS tackar Medicine och Filosofie Doktor Bodil E. B. Persson samt Filosofie Doktor och professor i Latin, Arne Jönsson, för värdefulla kommentarer.

Sortera på svenska benämningar

Käll- och litteraturlista

Benämning på svenska i DDSSModern benämning på svenskaLatinsk/grekisk benämning i DDSSBetydelse/alternativ benämning/förklaring
arkebuseradavrättad genom skjutning  
augustifebermalaria  
avig bördförlossningskomplikationer  
barnemaselutslag  
barnkopporsmittkoppor  
barnkvävning  Ordet används som övergripande term vid normering av alla de fall där ett barn ansågs ha oavsiktligen kvävts till döds av föräldrar eller andra vårdare under sömnen. Dessa dödsfall kan även vara fall av plötslig spädbarnsdöd. Se även Temasidorna
barselsängbarnsäng  
bataviafebertropiksjukdom  
benetterbenmärgsinflammation (SAOB)
bindselförstoppning  
binnikemaskmasksjukdomar  
blodstyngsmärta  
blyförgiftningförgiftning  
borttagenlamhet  
borttrånadutmärglad  
brandinflammation Kan även stå för cell- och vävnadsdöd
brännsjukafebersjukdom augustifeber, fläckfeber, fältsjuka, gallfeber, hetsig feber, höstfeber, nervfeber, rötfeber.
bröstböldbröstkörtelinflammation jfr bröstinflammation
bröstkatarrluftrörskatarr  
bröstsjukdom  Kan vara flera sjukdomar med symptom från magen, matstrupen, lungorna, luftrören, hjärtat samt bröstkorgen
bröstsotbröstsjukdom  
bröststyng  smärta i brösttrakten. Kan också betyda lungsäcksinflammation
bröstvattusotlungödem vätskeansamling mellan lunga och brösthålans inre beklädnad (vatten i lungsäcken)
bukrevmag- och tarmsjukdom  
bältrosbältros hudutslag orsakade av virus
bältslagmag- och tarmsjukdom  
chockchock svåra hämningar eller förlamningar av hjärt, hjärn- och andningsverksamhet
colchimförgiftningförgiftning sotröksförgiftning
coloqvintförgiftningkolokvintförgiftning Kolokvint är en örtmedicin med starkt laxerande verkan. Användes också för att späda ut brännvin. Se SAOB, Nordisk familjebok, uppslagsord kolokvint
cyankaliumförgiftningförgiftning  
difebermjölkstockning  
dikastningmjölkstockning  
dragsjuka  Då även en till två dagar gamla barn har dött av dragsjuka är det troligt att begreppet, förutom ergotism och epidemisk hjärnhinneinflamamtion, även kan ha innefattat tetanum neonatorum, kramp hos nyfödda (se detta ord)
dragsjukaepidemisk hjärnhinneinflammation Enligt Nordisk familjebok 1880 drabbade denna sjukdom Sverige omkring 1854. Den ledde till huvudvärk, kramper och feber. Kallades också kalmarsjuka eller västeråssjuka. Namnet dragsjuka kommer av att kramperna främst drabbade nackmusklerna vilket fick huvudet att dragas bakåt. Kan även vara mjöldrygeförgiftning (ergotism)
dragsjukaergotism mjöldrygeförgiftning. Kallas även Antonius-eld. (Nationalencyklopedin, uppslagsord ergotism) Kan även vara epidemisk hjärnhinneinflammation eller andra krampsjukdomar. Se Temasidorna
dåningsvimning  
efterbördmoderkaka, navelsträng och fosterhinnor som kommer ut efter att barnet har fötts.  Om efterbörden vid en förlossning inte kommer ut ordentligt kan detta leda till komplikationer.
ettervarböld  
fettleverfettlever lever med fettinfiltration eller -degeneration
fibrös livmoderpolyptumör trådig utväxt från livmodern
fistelfistel abnorm kanal, förvärvad eller medfödd
flensmärta  
flusskatarr flytning
flussfeberinfluensa Se även luftrörskatarr
flussfeberluftrörskatarr katarralfeber, se även influensa
flusshostaluftrörskatarr  
flygande värkreumatism  
flytböldböld varböld
fransosensyfilis  
friselfebersjukdom akut febersjukdom med röda utslag
frossamalaria Den vanligaste användningen (frossbrytningar förekommer även vid andra febersjukdomar)
frossältafebersjukdom jfr älta och frossa
frätsårfrätskador  
fulsårrötsår  
fältsjuka  Kan vara flera olika sjukdomar som fick stor spridning bland soldater i fält eller till sjöss, exempelvis fläckfeber, rötsot, tyfoidfeber och även skörbjugg.
förbening  förkalkning
förråkning  (Främst i norra Sverige) Utslag värk eller inflammatio förorsakat av någon "osynlig" som man kommit ivägen för (Se Lagerkrantz)
gallfebermagsjukdom sjukdom med gallkräkningar, magplågor och feber
gastrisk flussfebermaginfektion Se gastrisk slemfeber
gastrisk slemfebermaginfektion diverse lättare maginfektioner med slemavsöndring
giktreumatism  
grossessfeberhavandeskapsförgiftning  
gula feberntropiksjukdom virussjukdom som angriper levern och smittas genom myggbett
hastig sjukdomsnabbt sjukdomsförlopp  
hektiktuberkulos  
helsotdödssjukdom  
het svulstsvullnad inflammerad svullnad, se även tumör
hetsig feberinflammatorisk feber Kan vara fläckfeber
hetsig sjukdomsnabbt sjukdomsförlopp  
hjärtklappninghjärtsjukdom  
hjärtkrampkärlkramp  
hjärtsprittningkramptillstånd Se hjärtsprång
hjärtsprångkramptillstånd Enligt Lagerkrantz (med hänvisning till främst Rosén von Rosenstein) är hjärtsprång ett slags konvultioner hos barn som kunde orsaka medvetslöshet och död. De kunde inträffa bl a i samband med tandsprickning, på grund av masksjukdomar eller av dålig föda. Kallades ibland också fallsjuka eller tandslag. Enligt Haartman var hjärtsprång detsamma som epilepsi hos barn eller ecclampsi. Orsakerna ansågs allmänt kunna vara flera
hostflussförkylning  
huvudsjukasinnesförvirring egen tolkning baserat på uppgifter i DDSS
hållsmärta  
häftig sjukdomsnabbt sjukdomsförlopp  
hävelsesvullnad svullnad, även sjuklig utvidgning av ett organ
höstfebermalaria Kan även vara andra febersjukdomar under hösten
höstflussmalaria Kan även vara andra febersjukdomar under hösten
infantil paralysipolio  
kallfeberfrossa feber med frossbrytningar
karbolsyreförgiftningförgiftning  
katarrinflammation slemhinneinflammation
klimatfebermalaria  
kolosförgiftningförgiftning  
koloxidförgiftningförgiftning  
kolsyreförgiftningförgiftning  
konvulsionerkramptillstånd  
kustfebermalaria  
lappskottvärk Trollskott eller lappskott var hastigt påkommen värk som ansågs tillkommen på magisk väg av en trollkunnig person (eller lapp). Enligt Haartman, anses skott , eller trollskott, "som Lamhet eller Flygwärk" Se även Lagerkrantz, SAOB.
led- och torrvärkreumatism  
lungförtätninglungförtätning  
lunghostatuberkulos  
lungrörsinflammationluftrörskatarr  
lungrötatuberkulos  
lungsiktighettuberkulos  
lungsottuberkulos Kan även vara lunginflammation ( enligt uppgifter i DDSS)
lutförgiftningförgiftning  
långsotlångvarig sjukdom  
magsyrahalsbränna  
magvesetmag-och tarmsjukdom  
masselutslag  
mercuriumförgiftningarsenikförgiftning  
mjältsjukadepression Se melankoli
mjölkkastningmjölkstockning  
moderfalllivmodersframfall  
moderkvavyrsel Enligt Haartman var moderkvav den form av yrsel och svimning med efterföljande ryckningar som kunde följa på moderpassion (med betydelsen psykosomatiska besvär).
moderpassionlivmoderframfall Trolig tolkning. Ett flertal kvinnor med denna diagnos var äldre torpar- och bondkvinnor som fött upp till tio barn. Kan också vara livmoderscancer eller någon annan livmoderssjukdom. Diagnosen kopplas annars ofta till psykosomatiska lidande. Se temasidorna
morbo gallicosyfilis  
morfinförgiftningförgiftning  
naturliga kopporsmittkoppor  
nässelfeberutslag  
ofullbordad barnsbördspontant missfall  
ofullgångetdödfödd eller förtidigt född  
ondsårskorv  
osot  inga kända belägg i litteraturen
passionsjukdom  
pleuresilung- och lungsäcksinflammation  
radesyge  en form av syfilitisk hudsjukdom, vanlig i Norge. Kunde förväxlas med spetälska eller skörbjugg. (Se även saltfluss)
raserimani  
ryska snuvaninfluensa  
röd mässlingmässling Inte detsamma som dagens mässling. Se Bodil Perssons redogörelse för användandet av begreppen "koppor" och "mässling" i Pestens gåta sid. 119-132
röda friselenfebersjukdom akut febersjukdom med röda utslag
röda hundröda hund  
rötaktig nervfebertyfus  
rötböldböld inflammerad böld
rötfeberepidemisk febersjukdom Kan vara tyfoidfeber, fläckfeber eller feber förorsakad av blodförgiftning
saltflusshudsjukdom hudsjukdom med sårbildning, följd av syfilis. Kan även bero på skabb
sinnesslöhet  Kan vara detsamma som ålderdomsdemens
själssvaghetsinnessjukdom  
skribbelskribbel inga kända belägg i litteraturen
skärvenbristsjukdom Folklig benämning på sjukliga tillstånd hos barn. Symptomen, som varierade dialektalt kunde gälla deformerade leder, svårighet att gå, blekhet och trötthet, avmagrin, magbesvär eller andra syptom. (ris och såg beskriver också dessa symptom men dessa mer nordliga beteckningar förekommer inte i DDSS register) Enligt Asbjörg Westum 1999, är inte skärven detsamma som rakit, eller engelska sjukan, även om denna beteckning ofta användes synonymt med skärven. Enligt Lagerkrantz är skärven beteckning för olika bristsjukdomar. "Magskärfven" är namnet för magmunnen, cardia (Haartman)
slagflussslaganfall Lagerkrantz, Nordisk familjebok
slagkatarrslaganfall Troligen synonymt med slagfluss
slemstockning i lungornaluftrörskatarr  
småkopporsmittkoppor  
soporös frossamalaria sjukdom med feber och sömnlik dvala
sotsjukdom  
spanska sjukaninfluensa  
sprinkelfläckfeber (Den troligaste betydelsen är fläckfeber.) En "hetsig" sjukdom med röda fläckar, (Dansk ordbok) En "gångbar" sjukdom, (DDSS.) Se Temasidorna
stenkolosförgiftningförgiftning  
stenkopporkoppor Kan vara vattenkoppor (Medicinhistoriska databasen, Årsberättelser från Provinsialläkare 1851) eller utslag vid svin- eller vattenkoppor. (SAOB) .
stenkräftatumör Tveksam betydelse. I Anteckningar om svenska kvinnor nämns "en sjukdom som yttrade sig med att hennes kroppen hårdnade. Läkarne kallade den stenkräfta" Stålberg sid 402.
stormässlingsmittkoppor Bodil Persson redogör för användet av termerna "koppor" och "mässling" i Pestens gåta sid 119-132.
strumastruma förstoring av sköldkörteln
svagsinnesinnessjukdom  
svampförgiftningförgiftning  
svart torsktorsk beläggningar i munhåla och strupe som ibland kan svartna, orsakade av en svampinfektion. Framförallt dåligt skötta spädbarn kunde drabbas
svarta kopporsmittkoppor blodkoppor
svartfeber  smittosam febersjukdom som kännetecknas av hög dödlighet och av att huden på döda människor svartnade. (http://www.tavelsjo.se) Haartman nämner svartsot som en följd av "enwisare Gulsot af segnande Wätskor, den där slutar i Swartsoten". (kan även vara smittkoppor)
svinkopporkoppor hudsjukdom med utslag som efter kort tid övergår i skorpbildning och varblåsor (i Västergötland är svinkoppor detsama som vattenkoppor enligt Lagerkrantz)
svinsjuka  Tveksam betydelse. Kan vara svinkoppor eller svinnsjuka, dvs. tvinsot.
svinsottuberkulos  
sänkningsabcessbula bula som utvecklar sig långsamt
sömnslag  inga kända belägg i litteraturen
tandfeberfebersjukdom Se tandslag (Nordisk familjebok 1920, Tändernas sjukdom och vård)
tandslagkramptillstånd konvultioner som uppträder under tiden för tandsprickningen, men utan några genetiska samband med tändernas framträdande. Kan vara kopplat till underskott av kalkhalt i blodet. Ordet kan också ha använts om alla typer av kramper hos barn mellan 0,5 och 3 år
tarmloppdiarré bråck
trångt bröstkärlkramp  
trånsjukautmärgling Tvinsot (Haartman) Tuberkulos (Dialektalt enligt Lagerkrantz) Enligt Nationalecyklopedin anses trånsjuka vara detsamma som modstulenhet, med innebörden att ha blivit berövad sin lisvlust.
trösktorsk Se torsk
tungsinnedepression  
tärfeberfebersjukdom Se tvinsot
tärsotförtvining Se tvinsot
uppsalafeberremitterande rötfeber Se tyfus, tyfoidfeber, paratyfus
ursinnighetmani  
utmärglingförtvining  
utslätthudutslag skabb, orsakat av skabbdjuret
vanryktevanvård rykt = skötsel (SAOB). I Magnus Erikssons landslag nämns att en styvmoder kunde fördärva ett frillobarn med "vanrykte", (Ärvdabalken XVI)
vansinnemani  
vantrevnadundernäring Ordet trivas kan tolkas som att bli friskare/fetare. (Svensk etymologisk ordbok)
vattenbråckbråck vätska i pungen
vattenförgiftningförgiftning  
vattenkopporvattenkoppor  
vattenkräftainflammation i munslemhinnan  
vattunöduttorkning  
ventrikelinflammationmag- och tarminflammation  
vit flussslidkatarr (Haartman)
vårfeber   
väderbrökmagsjukdom Troligen detsamma som väderplåga, dvs kolik
väderkolikväderspänning  
vädersotmagsjukdom Troligen detsamma som väderplåga, dvs kolik
växtsjukdomtumör Se även bulor, bölder, svullnader och svulster
ältabristsjukdom infektionssjukdom med feber
ärftlig syfilissyfilis hereditär syfilis
kruppös… ...crouposaom inflammation med trådig utsippring av vätska, oavsett uppkomst
  abdominalissom hör till buken
fosterfördrivningframkallat missfallabortus 
böldböldabscessusvargöl
 avsaknad av huvudacephaliamedfödd avsaknad av huvud
finnefinneacneliten furunkel
  acromegaliakolla detta
äggvitesjukdomäggvitesjukdomalbuminuriaäggvita i urinen
fyllerialkoholbrukalcholismus 
  alii morbi organorum respirationisandra sjukdomar i andningsorganen
  alii morbi congenitiandra medfödda sjukdomar
  alii morbi systematis nervosi andra sjukdomar i nervsystemet
upprördhetsinnesförvirringalteratio 
  ambobåda
  amyotrofisk lateralskleros (försvenskad latin i källan)ryggmärgslidande med fortskridande muskelförtvining och förlamningar (numera benämnd ALS) (Lindskog)
bleksotblodbristanaemiaanemi
vitsotblodbristanaemiaanemi
hudvattusothudvattusotanasarca 
pulsåderbråckpulsåderbråckaneurysma  
strypsjukakruppangina membranacea(Svensk författningssamling 1891), (egentlig betydelse: förtränging i membran)
halsflusshalsflussangina tonsillarisinflammation i mandlarna
mjältbrandmjältbrandanthrax 
  anticusfrämre
  aortastora kroppspulsådern
 hjärtklaffsfelaortic valvular disease (engelska)fel i aortaklaffen
 afteaphthaeinflammation i munslemhinnan med vita fläckar eller sår
mul- och klövsjukanmul- och klövsjukanaphthae epizooticae 
slagslaganfallapoplexia 
 hjärnblödningapoplexia cerebri 
hjärtslaghjärtinfarktapoplexia cordis 
blodslagslaganfallapoplexia sanguinea 
varvaransamlingapostem 
blindtarmsinflammationblindtarmsinflammationappendicitisinflammation i blindtarmens bihang
  arcus aortaeaortabågen
  arteria carotisstora halsartären
  arteria coronariakransartär
åderförkalkningåderförkalkningarteriosclerosis 
pulsåderinflammationblodåderinflammationarteritis 
  arthriticasom hör till lederna
ledgångsinflammationartritarthritis  
  arthritis deformansdeformerande ledgångsinflammation (svensk författningssamling 1891)
giktgiktarthritis uricaledinflammation
podagergiktarthritis uricaledinflammation, "portvinstå"
  arthrosisledförslitning
bukvattusotbukvattusotascites 
stickflussasfyxiasphyxiaplötslig död genom pulslöshet, högre grader av andnöd ända till kvävning. Enligt dr Pontin 1816 är stickfluss lika med nervslag, se detta ord. (Lagerkrantz)
andnödastmaasthma 
andtäppaastmaasthma 
bröstförträngningandnödasthmaSe bröstsot
bröstkrampandnödasthmaSe bröstsjukdom
bröstkvavandnödasthmaSe bröstsjukdom
  ataxie locomotriceryggmärgslidande (Nordisk familjebok, 1876, se detta ord)
ofullständig lungutvidgningofullständig lungutvidgningatelectasis pulmonum 
åderförkalkningåderförkalkningatheromatisgrötartat sönderfall som ger upphov till små hålor och sår i artärväggarna
  atresiamedfödd eller förvärvad fullständig slutning av en kanal eller en mynning.
förtviningförtviningatrophia 
leveratrofiskrumpleveratrophia hepatis 
risbristsjukdomatrophia infantumundernäring hos barn mellan ett och sex-sju år, (Haartman) Haartman ansåg att man inte borde föväxla riset med någon annan sjukdom, som t.ex. engelska sjukan, vilket tycks ha varit vanligt enligt Lagerkrantz
allmän förtviningförtviningatrophia universalis 
  axillaaxelhålan
  baseos craniisom hör till skallbasen
  basilarhörande till basen
bronkitluftrörskatarrbronchitisinflammation i bronkerna
lunginflammationlunginflammationbronchopneumoniahärdformig lunginflammation
 slemsäcksinflammationbursitisinflammation i bursa
svaghetsvaghetstillståndcachexia 
kräftatumörcancerSe även bulor, bölder, svullnader och svulster
svulsttumörcancerSe även tumör
  cancer aliorum organorumcancer i andra organ
bröstcancerbrösttumörcancer mammae 
  cancroidgodartad hudkräfta
karbunkelkarbunkelcarbunculuselakartad inflammation i hårsäckar som kan leda till gangränöst sönderfall
  carcinomkräftsvulst
magflenmagsjukdomcardialgisveda och sugande i magmunnen med halsbränna och sura uppstötningar
  cardialgiasmärta i magmunnen
benrötabenrötacariesIdag används benämningen caries oftast om tandcaries
vådaolyckshändelsercasus mortiferidödsbringande fall
katalepsikramptillståndcatalepsiastel, onaturlig kroppsställning
luftrörskatarrluftrörskatarrcatarrhus bronchialis 
mag- och tarminflammationgastrointestinal katarrcatarrhus gastrointestinalis 
lungkatarrluftrörskatarrcatarrhus pulmonum 
magkatarrmagkatarrcatarrhus ventriculimagsäckskatarr
blåskatarrblåskatarrcatarrhus vesicae urinaria 
  causa ignotaokänd orsak
  cerebrospinalissom hör till hjärna och ryggmärg
  cervix uterilivmoderhals
  choledochusgallgång
gallstengallstencholelithiasis 
asiatisk kolerakoleracholera asiaticaSe epidemisk kolera
epidemisk kolerakoleracholera epidemicaSe asiatisk kolera
barnkoleramag- och tarminflammationcholera infantum 
inhemsk kolerakoleracholera nostrainhemsk kolera, paratyfoid sjukdom
danssjukakoreachoreabenämningen på flera olika sjukdomar med ofrivilliga krampaktiga rörelser som gemensamt symptom. Se temasidorna
krampdanskoreachoreaSe danssjuka
st. veits-danskoreachorea majorSe danssjuka
skrumpleverskrumplevercirrhosis hepatis 
lungskrumpninglungskrumpningcirrhosis pulmonum 
blodhopningblodproppcoagulatio  
kolerinkoleracolerinlätt koleraanfall eller samlingsnamn för akuta enteriter
magrevkolikcolicatarmkramp
grovtarmsinflammationgrovtarmsinflammationcolitis 
  collipå halsen
  colli femoris (collum femoris)på lårbenshalsen
  colli vertebraiurinblåsehalsen
  columna vertebralisryggraden
medvetslöshetmedvetslöshetcomadjup medvetslöshet
brännskadabrännskadacombustio 
hjärnskakninghjärnskakningcommotio cerebri 
  congelatioförfrysning
  congenitusmedfödd
 blodöverfyllnadcongestioblodsvall
blodträngningblodöverfyllnadcongestioblodsvall
kongestionblodöverfyllnadcongestioaktiv eller arteriell hyperemi, även blodsvall eller fluxion
  contractionsammandragning
kontusionstöt- eller kross-skadacontusio (av sönderslagen)
förstorat hjärtaorganförstoringcor bovinum 
  cordis som hör till hjärtat
höftledssjukdomhöftledssjukdomcoxarthrocace 
höftinflammationhöftinflammationcoxitis 
kruppkruppcroupdifteri i struphuvudet med svår andnöd
  cruralisi knä (lår)
  crusben
  cutaneussom hör till huden
blåsotcyanoscyanosisvenös hyperemi med blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor (Kan även beteckna blodsot eller rödsot enligt Lagerkrantz)
strypsjukadiftericynanche 
livmoderscystalivmoderscystacysta ovarii 
urinblåsekatarr cystitisUrinblåsekatarr är enligt Wernstedt den vanligaste användningen på cystitis vilket egentligen betyder inflammation i cysta.
svaghetsvaghetstillstånddebilitas 
liggsårliggsårdecubitus 
rötsårliggsårdecubitus 
 hjärtdegenerationdegeneratio cordis 
fetthjärtafetthjärtadegeneratio cordis adiposafettdegeneration i hjärtat
 deliriumdeliriumförvirringstillstånd med hallucinationer, vanideer och motorisk oro vid feber, förgiftningar och sinnessjukdomar
brännvinsraseridelirium tremensdelirium tremensförvirringstillstånd med hallucinationer, vanideer och motorisk oro osv. på grund av abstinens
dementia paralyticademensdementia paralyticasyfilitisk sinnessjukdom
svårmodighetdepressiondepressio 
nedstämdhetdepressiondepressio mentis 
  dermatitishudinflammation
sockersjukadiabetesdiabetes mellitus 
durkloppdiarrédiarrhoea 
insotdiarrédiarrhoea 
lienteridiarrédiarrhoea 
löst livdiarrédiarrhoea 
utsotdiarrédiarrhoea 
förstorat hjärtaförstorat hjärtadilatatio cordisspontan utvidgning av hjärtat
  dilatationutvidgning av organ
difteridifteridiphteriainflammation i slemhinnorna i svalg och strupe med membranösa beläggningar
  ductusgång
  ductus hepaticuslevergång, gallgång
  dys-smärtsamt, försvårat
  dyscrasien hela kroppen genomsyrande sjukdom; exempelvis tuberkulos, cancer eller syfilis
blodsotdiarrédysenteri(egentlig betydele: dålig tarm) Enligt Haartman detsamma som rödsot.
rödsjukadiarrédysenteri(dålig tarm)
rödsotdiarrédysenteri(dålig tarm)
alkoholförgiftningförgiftningebrietasakut alkoholförgiftning
 blåsmaskechinococcusblåsmask
förlossningskrampförlossningskrampeclampsia parturientium 
utslagutslageczema impetiginosumHudsjukdom med utslag som efter kort tid övergår i skorpbildning och varblåsor. Se även svinkoppor
  effusionutgjutning av blod eller annan vätska (SAOB)
 felläge utåtektopifelläge utåt
elefantsjukanelefantsjukanelephantiasishypertrofi i hud och underhud på genitalier och underben som får benen att påminna om elefantfötter, kallas även Älvkarlebysjukan. Enligt Haartman detsamma som spetälska. Enligt Nordisk familjebok är Elephantisis Græcorum (spetälska) och Elephantisis Arabis (elefantsjukan) två olika sjukdomar
pulsådertilltäppningblodproppemboli 
hjärnuppmjukninghjärnuppmjukningemollitio cerebri 
emfysememfysememphysema(uppblåsning)
lungemfysemlungemfysememphysema pulmonum(övertänjning av lungblåsorna så att skiljeväggarna mellan dem utplånas)
varvarbildningempyema(i kroppshåla instängd varansamlig)
hjärnfeberhjärninflammationencephalitis 
hjärnbråckhjärnbråckencephalocele 
syfilissyfilitisk hjärnsjukdomencephalopathia syphilitica 
  encephalotomia foetusoperativt förstörande av fostrets hjärna för att möjliggöra förlossning
  endoinom
hjärtinflammationendokarditendocarditisinflammation i hjärtats innerhinna
tarminflammationtarminflammationenteritis 
tarminflammationtarminflammationenteritis follicularisinflammation i tarmfolliklarna
tarmblödningtarmblödningenterorrhagia 
fallandesotepilepsiepilepsia 
näsblodnäsblodepistaxis 
rosfeberroserysipelas 
vandrande rosroserysipelas migrans 
  esofagusmatstrupen
  exacerbationförsämring
  exantemhudutslag
svaghetstillståndsvaghetstillståndexhaustio virium 
  exsudatioinflammatorisk utsvettning av vätska och celler från blodbanorna
  fauciumi svalget
katarral feberluftrörskatarrfebris catarrhalis 
gastrisk febergastrisk feberfebris gastricalättare infektioner i magsäcken, alternativt malaria
hektisk febertuberkulosfebris hectica 
intermittent feber febris intermittensfebersjukdom med regelbundet växlande feber och feberfria intervaller, vanligen Malaria
nervfebertyfusfebris nervosaKan även vara abdominaltyfus
nervfrossatyfusfebris nervosaKan även vara abdominaltyfus
puerperal infektionbarnsängsfeberfebris puerperalis 
omväxlande feberremittent feberfebris remittensfeber med stora dagliga temperatursvängningar
scharlakansfeberscharlakansfeberfebris scarlatina 
  femoralissom hör till lårbenet
  fibrinosustrådig
  fibromren bindvävssvulst
  foudroyantom hastiga, ofta svårartat förlöpande sjukdomsfall
benbrottfrakturfractura 
 splitterfrakturfractura comminuta(commminutim=i små stycken)
furunkelhårsäcksinflammationfurunculusspikböld
brandgangrängangraenafrätande sår (Se nekros)
förruttnelsegangrängangraena(frätande sår) fuktig brand, med illaluktande föruttnelseprocess
kallbrandgangrängangraenavävnadsdöd utan starkare inflammatorisk omgivning
rötagangrängangraena(frätande sår) fuktig brand, med illaluktande föruttnelseprocess. Även kallbrand eller bara varbildning
Vattenkräfta gangraenös stomatitinflammation i munslemhinnan Kan ägven angripa andra slemhinnor och kan ocksp vara detsamma som fuktig ansiktsbrand. (Lagerkranz.)
 magkatarrgastritisinflammation i magsäckens slemhinna
magsjukdommagsjukdomgastromalacia 
  genuknä
  glossitisinflammation i tungan
  granulomläkköttssvulst
  gravissvår, allvarlig
syfilis i hjärnansyfilisgumma cerebridegenerativ och nekrotiserande granulationssvulst i hjärnan i tredje stadiet av syfilis
blodpinkblod i urinenhaematuria 
blodupplösningblödarsjukahaemophilia 
blodhostablodupphostninghaemoptysisKan komma från lungor vid TBC eller från tandkött vid skörbjugg, även från magen
blodsaliveringblodspottninghaemoptysisKan komma från lungor vid TBC eller från tandkött vid skörbjugg, även från magen
blodspottningblodspottninghaemoptysisKan komma från lungor vid TBC eller från tandkött vid skörbjugg, även från magen
blodgångblödninghaemorrhagia 
blodsprångblödninghaemorrhagia 
blodstörtningblödninghaemorrhagiaBlodstörtning kan beteckna både blodupphostning, blodspottning och blödningar i samband med förlossning.
blodslaghjärnblödninghaemorrhagia cerebri 
blodkräkningblodupphostninghematemesisKan komma från magen eller tandköttet, se även haemoptysis
förlamningförlamninghemiplegiahalvsidig förlamning
bloddissolutionblödarsjukahemophilia 
  hepaticussom hör till lever
leverinflammationleverinflammationhepatitis 
bråckbråckherniautstjälpning av inävlor under huden eller in i en främmande kroppshåla
inklämt bråckbråckhernia incarcerata 
inspärrat bråckbråckhernia incarcerata 
ljumskbråckbråckhernia inguinalis 
tarmbråckbråckhernia intestinalis 
tarmloppbråckhernia intestinalisutstjälpning av inävlor under huden eller in i en främmande kroppshåla. Kan också betyda diarré.
pungbråckpungbråckhernia scrotalis 
  humerusöverarmsbenpipa
hjärnvattusothjärnödemhydrocephalusöverskott på cerebrospinalvätska i hjärnans hålrum
hjärtvattusothjärtödemhydropericarditisvatten i hjärtsäcken
vattusotvattusothydropsgenerellt utbredda vattensvullnader på grund av njur- eller hjärtsvikt
blodstockninghyperemihyperaemiökad blodhalt, blodöverfyllnad
  hypernephromatumör på binjurebarken eller njuren
förstorad hjärnaorganförstoringhypertrophia cerebri 
sänkningshyperemisänkningshyperemihypostaticaförlångsammad blodström
hysteriska plågorhysterihysteriaSe moderpassion
moderpassionhysterihysteriapsykosomatiska lidande som yttrar sig i affektutbrott, andningssvårigheter, kramper, förlamningar, okänslighet m.m. Kan också vara i stort sett alla svårlokaliserade sjukdomar, främst hos kvinnor. Kan också vara livmoderframfall, livmoderscancer eller någon annan livmoderssjukdom. (Se förutom Lagerkrantz bl. a. Haartman, Johannisson, Matthis) se även Temasidorna
gallfebergulsoticterusKan också vara andra sjukdomar med feber, magplågor och gallkräkningar
gul levergulsoticterus 
gul tvinsotgulsoticterus 
  idiopatisksjälvständig sjukdomsföreteelse som inte har sin orsak i annat lidande
tarmhindertarmvredileus 
matsmältningsrubbningmatsmältningsrubbningindigestion 
vävnadsförhårdnadvävnadsförhårdnadinduration 
  infantissom hör till barnaåldern
galenskapsinnessjukdominsania 
  insufficientia valvulae mitralisläckage i mitralisklaffen
  interninre
  intestinum crassumgrovtarmen
svavelsyreförgiftningsvavelsyreförgiftningintoxicatio ex acido sulfurico 
arsenikförgiftningförgiftningintoxicatio ex arsenico 
fosforförgiftningförgiftningintoxicatio phosphori 
tarmvredtarmvredinvaginatioinstjälpning av en tarmdel i en annan
 ischiasischias(från ischialgi, höftsmärta) Smärtan utstrålar från ryggen ner på baksidan av benet
förstoppningförstoppningkoprostasis 
harläpp med kluven gomharskår labium leporinum duplex 
  laceratiosönderslitning
strupkatarrlaryngitlaryngitisinflammation i struphuvudet
falsk kruppfalsk krupplaryngitis pseudomembranacea 
  latum uteride breda livmodersbanden
spetälskaspetälskalepra 
sömnsjukaletargiletargiaihållande medvetslöshet eller dvala ur vilken den sjuke kan väckas men som han genast sjunker in i igen ( Lindskog)
vitblodsjukdomblodcancerleukemi 
  ligamentbindvävsförstärkning, -förbindelse
  linguatunga
stenlidandestenlidandelithiasis 
  lobulärbetecknar del av organ
ärftlig syfilissyfilislues congenita 
  lupus(egentlig betydelse: varg) frätande sår eller kronisk hudturberkulos
  luxatiourledvrickning
lymfkärlsinflammationlymfkärlsinflammationlymphangitis 
  malignuselakartad
puerperal manipuerperalpsykosmania puerperalis acutaförlossningspsykos
marasmsvaghetstillståndmarasmus 
ålderdomssvaghetålderdomssvaghetmarasmus senilis 
  maxilla superiorövre käkbenet
  mediusden i mitten
  medullationmärgbildning
 blödningmelaenasvartfärgat blod ur mun och ändtarm efter blödning i magsäck och tarm
melankolidepressionmelancholia(egentlig betydelse: svart galla). svårmod, ibland med självmordstendenser. Se Temasidorna
 tumörmelano - sarcomasvarta eller bruna elakartade svulster
hjärnhinneinflammationhjärnhinneinflammationmeningitis 
hjärnhinneinflammationhjärnhinneinflammationmeningitis cerebralis 
ryggmärgsinflammationryggmärgsinflammationmeningitis spinalisinflammation i ryggradens hinnor
hämmad menstruationmenstruationsstörningarmenstruorum obstructio 
  mesentericussom hör till tarmkäxet
 gasbildningmeteorism 
livmodersinflammationlivmodersinflammationmetritis 
bukhinneinflammation efter förlossningbukhinneinflammationmetroperitonitis puerperalisinflammation i livmoder och bukhinna efter förlossning
livmodersinflammationlivmodersinflammationmetrophlebitisinflammation i livmoderns vener
livmoderblödninglivmoderblödningmetrorrhagia 
  migransvandrande
tarmvredtarmvredmiserere(egentlig betydelse=förbarma dig)
  mitralisklaffhjärtklaff
mässlingmässlingmorbilli 
 addisons sjukdommorbus addisoniiorsakad av hypofunktion hos binjurarna
 Basedows sjukdommorbus basedowihyper- eller dysfunktion hos sköldkörteln. Se även struma
Brights njursjukdomnjurinflammationmorbus brighti 
hjärnsjukdomhjärnsjukdommorbus cerebri 
  morbus lakunTveksam betydelse. Kan vara bristsjukdom, men ordet står även för håligheter, vilka kan finnas i hjärnan eller i benvävnaden
Werlhofs blödarsjukablodfläckssjukdommorbus maculosus werlhofiNumera benämnd idiopatisk trombocytopeni purpura
Verlhofs sjukdomblodfläckssjukdommorbus maculosus werlhofiIdag används benämningen idiopatisk trombocytopeni purpura
ålderdomdsjukdomålderdomdsjukdommorbus senilis 
ryggmärgsinflammationryggmärgsinflammationmyelitis 
hjärtmuskelinflammationhjärtmuskelinflammationmyocarditis 
  myomgodartad tumör
dödfödddödföddnatus mortuus 
brandnekrosnecrosislokal cell- och vävnadsdöd (Se gangrän, inflammation)
njurinflammationnjurinflammationnephritis 
njurstennjurstennephrolithiasis 
interkostal neuralgiryggsmärtaneuralgia intercostalissmärta mellan revbenen
  obliteransutplånande
förstoppningförstoppningobstruktion 
vattusotödemoedemabegränsade eller vavnadsinfiltrerande vattensamlingar
 glottisödemoedema glottidissvullnad kring struplocket
  omentisom hör till bukhinnenätet
  orissom hör till munnen
 benmärgsinflammationosteomylelitis 
öronsprångöroninflammationotitis 
  ovariumäggstock
hjärnhinneinflammationhjärnhinneinflammationpachymeningitisinflammation i hårda hjärnhinnan (pachy = tjock)
  pancreasbukspottskörteln
  para-bredvid, ej normal, motsatt
syfilissyfilisparalysie générale progressivesyfilitisk sinnessjukdom med avtagande av alla psykiska funktioner samt starka motoriska rubbningar
förlamningförlamningparalysisfullständig motorisk förlamning
 parkinssons sjukdomparalysis agitans 
förlamningförlamningparaplegiadubbelsidig förlamning
påssjukapåssjukaparotitisinflammation i öronspottskörteln
örspottskörtelinflammationpåssjukaparotitis 
  pars petrosatinningsbenspyramiden
 förlossningskomplikationerpartus difficilissvår förlossning
förtidig nedkomstförtidig nedkomstpartus praematurus 
  pectorissom hör till bröstet
  pedissom hör till foten
  pelvissom hör till höften
  pemphigussjukdomstillstånd med blåsor på hud och slemhinnor
  peri-runt om, i tät anslutning till
hjärtsäcksinflammationhjärtsäcksinflammationpericarditis 
  perichondritisinflammation i broskhinna
  periostitisinflammation i benhinna
ändtarmsinflammationtarmsinflammationperiproctitisinflammation i bindväven kring ändtarmen
mag- och tarminflammationmag- och tarminflammationperito-enteritisinflammation i bukhinna och tarm
bukhinneinflammationbukhinneinflammationperitonitis 
  perniciosusfarlig, elakartad
kikhostakikhostapertussis 
  phlebitisveninflammation
  phlegmasia alba dolensinflammation i underhuden på låren
brandböldbindvävsinflammationphlegmoneinflammerad böld
varinflammationbindvävsinflammationphlegmone 
  phrenicusmellangärdet, som avser mellangärdet.
lussjukaparasitsjukdomphtiriasis 
avtyningförtviningphtisisOfta beroende av tuberkulos men kan även vara beroende av cancer
galopperande lungsottuberkulosphtisis pulmonum florida 
föreliggande moderkakaföreliggande moderkakaplacenta praevia 
brösthinneinflammationlungsäcksinflammationpleuritis 
lunghinneinflammationlungsäcksinflammationpleuritispleuresie
bröstfeberlung- och lungsäcksinflammationpleuropneumonia 
håll och styng i bröstetlung- och lungsäcksinflammationpleuropneumoniaKan också stå för "smärta i bröstet". Enligt Tommy Bengtssons studier av Västanfors socken i Bergslagen (1988) representerade "okänd barnsjukdom" många gånger "håll och styng".
bröstinflammationlunginflammationpneumoniaDen äldre vanliga användningen. Idag används bröstinflammation om inflammation i bröstkörteln
lungbrandlunginflammationpneumonia 
 koldammslungapneumonoconiosiskronisk induration i lungorna orsakad av inandade stoftpartiklar
luft i lungsäckenlungkollapspneumothorax 
 poliopoliomyelit anterior acutaakut pyomyelit i ryggmärgens främre horn, akut barnförlamning
barnförlamningpoliopoliomyelitisinflammation i ryggmärgens grå substans
  post partumefter förlossning
  processus transversusryggkotornas tvärutskott
blåskärlsinflammationprostatainflammationprostatitisinflammation i prostatakörteln
psoasinflammationpsoasinflammationpsoitisinflammation i psoasmuskeln
  puerperalissom hör till barnsängstiden
  purulentvarig
mjältbrandskarbunkelmjältbrandskarbunkelpustula malignamjältbrandskarbunkel
  pyelosbäcken
  pylorisom hör till magporten
  pyo-prefix i betydelsen var
vattuskräckrabiesrabies 
benuppmjukningengelska sjukanrachitis 
engelska sjukanengelska sjukanrachitis 
hjärnuppmjukninghjärnuppmjukningramollitio cerebri 
  rectumändtarmen
  regionis abdominalissom hör till området kring buken
  renalissom hör till njuren
ledgångsreumatismreumatismrheumatismus articularis 
bristningbristningruptura 
livmodersbristninglivmodersbristningruptura uteri 
  salivatiospottutsöndring
äggledarinflammationäggledarinflammationsalpingitis purulenta 
 inflammation i äggledare och äggstock. salpingo-oophoritis 
 tumörsarcomaelakartad bindvävssvulst
 tumörsarcoma medullareelakartad cellrik bindvävssvulst, mjuk som hjärnmärg
  schädelbruch (tyska)skallfraktur
skirrtumörscirrhushård, cellfattig bindvävssvulst
 hudförhårdnad hos nyföddasclerema neonatorumhudförhårdnad hos nyfödda
hjärnförhårdadvävnadsförhårdnadsclerosis cerebri 
skörbjuggskörbjuggscorbutus 
skroflerskroflerscrofulosis klinisk manifestation av tuberkulos
blodförgiftningblodförgiftningsepsisförruttnelse
varfeberblodförgiftningseptichaemia 
 glottisspasmspasmus glottidiskramp i stämbanden
ryggmärgsbråckryggmärgsbråckspina bifidakluven ryggrad, missbildning av ryggkotorna
  spinalissom hör till ryggraden
mjältinflammationsplenitsplenitisinflammation i mjälten
spondylart tuberkulosspondylart tuberkulosspondylarthrokacetuberkulös missformning av ryggraden
ryggkotsinflammationryggkotsinflammationspondylitisinflammation i ryggkota
förträngningförträngningstenosis 
 förgiftningstercoralintoxicationförgiftning av tarminnehåll
strypningstrypningstrangulatio 
urinstämmaurinstämmastranguri 
vattenstämmaurinstämmastranguri 
vattentäppaurinstämmastranguri 
förträngningstrikturstrictura  
förträngning av matstrupenförträngning av matstrupenstrictura aesofagi 
  sub diounder bar himmel
 saftrummen mellan hjärnans två fina hinnorsubaraknoidalrummen 
  submaxillarisunder käkbenet
drunkningdrunkningsubmersio 
kvävningkvävningsuffocatio 
förgivit sig självsjälvmordsuicidium 
självspillningsjälvmordsuicidium 
  suppuratiovarbildning
  suspendiumhängning
 hjärtförlamningsynkopesvimning, djup vanmakt, plötslig död genom hjärtförlamning
 ledinflammationsynovitis 
förtviningförtviningtabesförminskning
tvinsotförtviningtabesKan enligt Haartman bero på ålderdom, diabetes, lever- och lungsot, mask m.m. Enligt Rosen von Rosensteinbero på bl a engelska sjukan (Lagerkrantz)
förtviningförtviningtabes dorsalisryggmärgstvinsot
förtviningförtviningtabes mesaraicaförtvining hos barn med utbredd lymfkörteltuberkulos
  tertialistredje stadiet (ofta av syfilis)
stelkrampkramptillståndtetanus(Kan troligen även betecknas som dragsjuka)
nyföddhetskrampnyföddhetskramptetanus neonatorumstelkramp hos barn p g a infektion från navelsträngen
  thoraxbröstkorgen
blodkärlstillstängningblodproppthrombos 
  tibiaskenbenet
luftrörskatarrluftrörskatarrtracheitis 
  traumaskada, sår, våldsåverkan
munläsakramptillståndtrismusmunläsa genom tonisk kramp i tuggmusklerna vid tetanus
tuberkulostuberkulostuberculosis miliaristuberkulos med utsådd av hirskornsstora tuberkler i olika organ
  tumores aliiövriga tumörer, se ävel bulor, bölder, svullnader och svulster
kikhostakikhostatussis convulsiva 
blindtarmsinflammationblindtarmsinflammationtyphlitis 
nervfebertyfustyphus abdominalis 
tarmtyfustyfustyphus abdominalis 
tyfoidfebertyfustyphus abdominalis 
tyfustyfustyphus abdominalis 
fläckfeberfläcktyfustyphus exanthematicus 
fläckfeberfläcktyfustyphus petechialis 
  ulcerosussårig
 sårulcus 
bensårbensårulcus cruris 
sura benbensårulcus cruris 
tarmsårtarmsårulcus intestinorum 
magsårmagsårulcus ventriculi 
perforerande magsårmagsårulcus ventriculi perforans 
  umbilicali som hör till naveln
urinförgiftningurinförgiftninguraemia 
  urethraurinröret
  urethralissom hör till urinröret
  valvula tricuspidalistrikuspidalklaffen
uppstigelse vapeur (franska)Om en sjukdom inte fick sin rätta utgång, (exempelvis gikt genom fötterna,) så ansågs dess dunster stiga upp i kroppen och förorsaka dåligt lynne eller andnöd. Under vissa tider betraktades vapör som synonymt med hypokondri. (Haartman, Lagerkrantz, Johanisson)
människokopporsmittkopporvariola 
gyllenåderhemorrojdervarix 
  vertebraryggkota
  vesica urinariaurinblåsan
  vitium organicum congenitummedfödda organiska sjukdomar
tarmvredtarmvredvolvulus 
  vomitiv(kräkmedel) Två personer har dött av denna sjukdom under 1700-talets början. En hade haft den i 11 år en annan i fem år.
stötskadorstötskadorvulnera icta capitistraumatiskta stötskador i huvudet
blessyrskadavulnus 
skärsårskärsårvulnus incisumsnittsår
skott- och sprängskadaskott- och sprängskadavulnus sclopetarium 
KD