DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Käll- och litteraturlista

Vid normering och översättning av dödsorsaker och sjukdomsnamn, samt för författandet av texten Kan man dö av moderpassion? har följande källor och litteratur använts.

Litteratur

Aronsson, Peter, Ropande pigor och läsande bönder, Växjö, 1990.

Bengtsson, Tommy, "Mortality and Causes of Death in Västanfors Parish, Sweden, 1700-1925", Society, Health and Population during the Demographic Transition ( red. Anders Brändström och Lars-Göran Tedebrand), Stockholm 1988.

Bergenlöv, Eva, Skuld och oskuld. Barnamord och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 1680-1800, Lund 2004.

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K. Helso- och sjukvården. 1. Sundhets-collegii Underdåniga berättelse året 1861, Stockholm 1864.

Carlquist, Gunnar, Lunds stifts herdaminne: från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, del 5, Lund 1954,

Carlquist, Gunnar, Lunds stifts herdaminne: från reformationen till nyaste tid. ; Ser. 2, Biografier, del 8, Lund 1961,

Cavallin, Severin, Lunds stifts herdaminne. Efter mestadels otryckta källor utarbetadt, del 4, Lund, 1857.

Haartman, Johan Johansson, Tydelig underrättelse om de mest gångbara sjukdomars kännande och motande genom lätta och enfaldiga husmedel samt ett litet res- och husapotek, Åbo, 1765.

Hellquist, Elof, Svensk etymologisk ordbok, Lund 1922.

Johannisson, Karin, Medicinens öga: sjukdom, medicin och samhälle - historiska erfarenheter, Stockholm, 1990.

Johannisson, Karin, Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, Stockholm, 1994.

"Kungl. Medicinstyrelsens cirkulär till samtliga läkare i riket, angående förändringar i de formulär och benämningar, som skola begagnas vid anbefalda uppgifter om dödsorsaker", Svensk författningssamling, 1891, Nr. 80, bilaga 1.

"Kungl. Sundhets-collegii cirkulär till samtliga läkare i riket, angående vissa formulärs begagnande vid anbefallda uppgifter rörande dödsorsaker", Svensk författningssamling, 1860, Nr 13, bilaga 2.

Lagerkrantz, Gunnar, Sjukdomsnamn i gångna tider, Stockholm, 1998.

Lindskog, Bengt I., Medicinsk miniordbok, Stockholm 1999.

Matthis, Iréne, Den tänkande kroppen. Studier i det hysteriska symptomet, Umeå 1997.

Molbech, C. Dansk Ordbog indeholdende det danske Sprogs Stammeord..., 2.utg. Kjöbenhavn, 1859.

Nationalencyklopedin: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd, Höganäs 1989-1994.

Nordenfelt, Lennart och Eva Nyström, "Sjukdomsklassifikation i historisk belysning", Linköping studies in arts and science, nr 5, Linköping 1986.

Nyman, Hans, och svenska läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård, Medicinens språk, Stockholm, 1996.

Nyström, Eva, "Den svenska dödsorsaksstatistikens framväxt och tidiga historia", Linköping studies in arts and science, nr 5, Linköping 1986.

Persson, Bodil E. B., Pestens gåta. Farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne, Lund 2001.

Persson, Bodil E. B., "Barnkvävning och plötslig spädbarnsdöd", Scandia, 1996.

Werner, Yvonne Maria, "Självmord i det stora nordiska krigets skugga. En analys av självspillningsmålen vid Göta hovrätt 1695-1718", Den frivilliga döden. Samhällets hantering av självmord i historiskt perspektiv. (red Oden/Persson/Werner). Stockholm 1998.

Wernstedt, Wilhelm, Medicinsk terminologi, Stockholm 1961.

Westum. Asbjørg, Ris, skäver och skärva. Folklig kategorisering av några barnsjukdomar ur ett kognitivt semantiskt perspektiv, Umeå 1999.

Öller, Jöran Johan, Beskrifning öfver Jemshögs Sochn i Blekinge, Växjö 1800.

Källor från Internet

Gastrolabs mag- och tarmlexikon, senast uppdaterad 07-02-02, Hämtad 2007-04-24.

Linden, Kerstin, "Mjöldrygan och dess gifter", 2005 Umeå Universitet (online): senast uppdaterad 07-02-02, Hämtad 2007-04-24.

Magnus Erikssons Landslag, (Online) Fornsvenska textbanken, version 1. Lunds universitet, institutionen för nordiska språk, senast uppdaterad 2007-02-02 Hämtad 2007-04-24.

Medicinhistoriska databasen. Linköpings universitet, Linköping University Electronic Press, senast uppdaterad 2006-05-15, Hämtad 2007-04-24.

Medicinsk ordbok, Astra Zeneca, 2004, senast uppdaterad 2007-02-27, Hämtad 2007-04-24.

Nolbrant, Peter, "Småvatten i odlingslandskapet, rester av forna tiders våtmarker", Hushållningssällskapet Halland, 2000, Hämtad 2007-04-24.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi, (1876-1926) Digital faksimilutgåva av första och andra utgåvan, projekt Runeberg, 2006-12-28 Hämtad 2007-04-24.

MDVU recource library, Senast uppdaterad 2007-04-24 Sydenhams chorea: Hämtad 2007-04-24.

SVENSKA AKADEMIENS ORDBOK, SAOB, senast uppdaterad 2007-03-20.

Socialstyrelsen, kunskapsdatabasen, små och mindre kända handikappsgrupper, Senast uppdaterad 2005-11-29, Hämtad 2007-04-24.

Socialstyrelsen, Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, epidemilogiskt centrum, senast uppdaterad 2007-01-07, Hämtad 2007-04-24.

Stålberg, Wilhelmina, Anteckningar om svenska qvinnor, 1864-1866, projekt Rundeberg, senast uppdaterad 2006-10-03, Hämtad 2007-04-24.

Övriga länktips

Nättidningen Rötter, anbytarforum, Språk, ord och namn: Sjukdomar och dödsorsaker.