DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut


Tillbaka

Hjälpmedel - Dödsorsaker och sjukdomsnamn - förr och nu

På denna sida finner du en förklaring av namn på dödsorsaker som finns i DDSS. Översättningen från äldre svenska sjukdomsnamn till modern benämning är huvudsakligen hämtad från Gunnar Lagerkrantz, Sjukdomsnamn i gångna tider, 1998. Översättningen från Latin/grekiska till svenska är huvudsakligen hämtad från Wilhelm Wernstedt, Medicinsk terminologi, 1961. I de fall annan litteratur använts, anges det vid respektive post. Det bör understrykas att någon direkt översättning från äldre tiders sjukdomsnamn till modern svenska inte kan ges. Detta beror dels på dialektala skillnader, dels på att sättet att diagnosticera sjukdomar förändrats, dels på att den språkliga betydelsen av sjukdomsnamn kan ha förändrats under de mer än två århundraden som materialet spänner över. Alla sammansatta latinska diagnoser i DDSS återfinns inte här. Sök på enstaka ord antingen genom sorteringsfunktionen eller med hjälp av Ctrl+F. Böjningsformerna kan också variera. Det går att sortera namnen både utifrån äldre svensk och utländsk benämning.

DDSS tackar Medicine och Filosofie Doktor Bodil E. B. Persson samt Filosofie Doktor och professor i Latin, Arne Jönsson, för värdefulla kommentarer.

Käll- och litteraturlista

Benämning på svenska i DDSSModern benämning på svenskaLatinsk/grekisk benämning i DDSSBetydelse/alternativ benämning/förklaring
  abdominalissom hör till buken
  acromegaliakolla detta
  alii morbi congenitiandra medfödda sjukdomar
  alii morbi organorum respirationisandra sjukdomar i andningsorganen
  alii morbi systematis nervosi andra sjukdomar i nervsystemet
  ambobåda
  amyotrofisk lateralskleros (försvenskad latin i källan)ryggmärgslidande med fortskridande muskelförtvining och förlamningar (numera benämnd ALS) (Lindskog)
  anticusfrämre
  aortastora kroppspulsådern
  arcus aortaeaortabågen
  arteria carotisstora halsartären
  arteria coronariakransartär
  arthriticasom hör till lederna
  arthritis deformansdeformerande ledgångsinflammation (svensk författningssamling 1891)
  arthrosisledförslitning
  ataxie locomotriceryggmärgslidande (Nordisk familjebok, 1876, se detta ord)
  atresiamedfödd eller förvärvad fullständig slutning av en kanal eller en mynning.
  axillaaxelhålan
  baseos craniisom hör till skallbasen
  basilarhörande till basen
  cancer aliorum organorumcancer i andra organ
  cancroidgodartad hudkräfta
  carcinomkräftsvulst
  cardialgiasmärta i magmunnen
  causa ignotaokänd orsak
  cerebrospinalissom hör till hjärna och ryggmärg
  cervix uterilivmoderhals
  choledochusgallgång
  collipå halsen
  colli femoris (collum femoris)på lårbenshalsen
  colli vertebraiurinblåsehalsen
  columna vertebralisryggraden
  congelatioförfrysning
  congenitusmedfödd
  contractionsammandragning
  cordis som hör till hjärtat
  cruralisi knä (lår)
  crusben
  cutaneussom hör till huden
  dermatitishudinflammation
  dilatationutvidgning av organ
  ductusgång
  ductus hepaticuslevergång, gallgång
  dys-smärtsamt, försvårat
  dyscrasien hela kroppen genomsyrande sjukdom; exempelvis tuberkulos, cancer eller syfilis
  effusionutgjutning av blod eller annan vätska (SAOB)
  encephalotomia foetusoperativt förstörande av fostrets hjärna för att möjliggöra förlossning
  endoinom
  esofagusmatstrupen
  exacerbationförsämring
  exantemhudutslag
  exsudatioinflammatorisk utsvettning av vätska och celler från blodbanorna
  fauciumi svalget
  femoralissom hör till lårbenet
  fibrinosustrådig
  fibromren bindvävssvulst
  foudroyantom hastiga, ofta svårartat förlöpande sjukdomsfall
  genuknä
  glossitisinflammation i tungan
  granulomläkköttssvulst
  gravissvår, allvarlig
  hepaticussom hör till lever
  humerusöverarmsbenpipa
  hypernephromatumör på binjurebarken eller njuren
  idiopatisksjälvständig sjukdomsföreteelse som inte har sin orsak i annat lidande
  infantissom hör till barnaåldern
  insufficientia valvulae mitralisläckage i mitralisklaffen
  interninre
  intestinum crassumgrovtarmen
  laceratiosönderslitning
  latum uteride breda livmodersbanden
  ligamentbindvävsförstärkning, -förbindelse
  linguatunga
  lobulärbetecknar del av organ
  lupus(egentlig betydelse: varg) frätande sår eller kronisk hudturberkulos
  luxatiourledvrickning
  malignuselakartad
  maxilla superiorövre käkbenet
  mediusden i mitten
  medullationmärgbildning
  mesentericussom hör till tarmkäxet
  migransvandrande
  mitralisklaffhjärtklaff
  morbus lakunTveksam betydelse. Kan vara bristsjukdom, men ordet står även för håligheter, vilka kan finnas i hjärnan eller i benvävnaden
  myomgodartad tumör
  obliteransutplånande
  omentisom hör till bukhinnenätet
  orissom hör till munnen
  ovariumäggstock
  pancreasbukspottskörteln
  para-bredvid, ej normal, motsatt
  pars petrosatinningsbenspyramiden
  pectorissom hör till bröstet
  pedissom hör till foten
  pelvissom hör till höften
  pemphigussjukdomstillstånd med blåsor på hud och slemhinnor
  peri-runt om, i tät anslutning till
  perichondritisinflammation i broskhinna
  periostitisinflammation i benhinna
  perniciosusfarlig, elakartad
  phlebitisveninflammation
  phlegmasia alba dolensinflammation i underhuden på låren
  phrenicusmellangärdet, som avser mellangärdet.
  post partumefter förlossning
  processus transversusryggkotornas tvärutskott
  puerperalissom hör till barnsängstiden
  purulentvarig
  pyelosbäcken
  pylorisom hör till magporten
  pyo-prefix i betydelsen var
  rectumändtarmen
  regionis abdominalissom hör till området kring buken
  renalissom hör till njuren
  salivatiospottutsöndring
  schädelbruch (tyska)skallfraktur
  spinalissom hör till ryggraden
  sub diounder bar himmel
  submaxillarisunder käkbenet
  suppuratiovarbildning
  suspendiumhängning
  tertialistredje stadiet (ofta av syfilis)
  thoraxbröstkorgen
  tibiaskenbenet
  traumaskada, sår, våldsåverkan
  tumores aliiövriga tumörer, se ävel bulor, bölder, svullnader och svulster
  ulcerosussårig
  umbilicali som hör till naveln
  urethraurinröret
  urethralissom hör till urinröret
  valvula tricuspidalistrikuspidalklaffen
  vertebraryggkota
  vesica urinariaurinblåsan
  vitium organicum congenitummedfödda organiska sjukdomar
  vomitiv(kräkmedel) Två personer har dött av denna sjukdom under 1700-talets början. En hade haft den i 11 år en annan i fem år.
 addisons sjukdommorbus addisoniiorsakad av hypofunktion hos binjurarna
 afteaphthaeinflammation i munslemhinnan med vita fläckar eller sår
 avsaknad av huvudacephaliamedfödd avsaknad av huvud
 Basedows sjukdommorbus basedowihyper- eller dysfunktion hos sköldkörteln. Se även struma
 benmärgsinflammationosteomylelitis 
 blodöverfyllnadcongestioblodsvall
 blåsmaskechinococcusblåsmask
 blödningmelaenasvartfärgat blod ur mun och ändtarm efter blödning i magsäck och tarm
 deliriumdeliriumförvirringstillstånd med hallucinationer, vanideer och motorisk oro vid feber, förgiftningar och sinnessjukdomar
 felläge utåtektopifelläge utåt
 förgiftningstercoralintoxicationförgiftning av tarminnehåll
 förlossningskomplikationerpartus difficilissvår förlossning
 gasbildningmeteorism 
 glottisspasmspasmus glottidiskramp i stämbanden
 glottisödemoedema glottidissvullnad kring struplocket
 hjärnblödningapoplexia cerebri 
 hjärtdegenerationdegeneratio cordis 
 hjärtförlamningsynkopesvimning, djup vanmakt, plötslig död genom hjärtförlamning
 hjärtklaffsfelaortic valvular disease (engelska)fel i aortaklaffen
 hudförhårdnad hos nyföddasclerema neonatorumhudförhårdnad hos nyfödda
 inflammation i äggledare och äggstock. salpingo-oophoritis 
 ischiasischias(från ischialgi, höftsmärta) Smärtan utstrålar från ryggen ner på baksidan av benet
 koldammslungapneumonoconiosiskronisk induration i lungorna orsakad av inandade stoftpartiklar
 ledinflammationsynovitis 
 magkatarrgastritisinflammation i magsäckens slemhinna
 parkinssons sjukdomparalysis agitans 
 poliopoliomyelit anterior acutaakut pyomyelit i ryggmärgens främre horn, akut barnförlamning
 saftrummen mellan hjärnans två fina hinnorsubaraknoidalrummen 
 slemsäcksinflammationbursitisinflammation i bursa
 splitterfrakturfractura comminuta(commminutim=i små stycken)
 sårulcus 
 tumörmelano - sarcomasvarta eller bruna elakartade svulster
 tumörsarcomaelakartad bindvävssvulst
 tumörsarcoma medullareelakartad cellrik bindvävssvulst, mjuk som hjärnmärg
alkoholförgiftningförgiftningebrietasakut alkoholförgiftning
allmän förtviningförtviningatrophia universalis 
andnödastmaasthma 
andtäppaastmaasthma 
arkebuseradavrättad genom skjutning  
arsenikförgiftningförgiftningintoxicatio ex arsenico 
asiatisk kolerakoleracholera asiaticaSe epidemisk kolera
augustifebermalaria  
avig bördförlossningskomplikationer  
avtyningförtviningphtisisOfta beroende av tuberkulos men kan även vara beroende av cancer
barnemaselutslag  
barnförlamningpoliopoliomyelitisinflammation i ryggmärgens grå substans
barnkoleramag- och tarminflammationcholera infantum 
barnkopporsmittkoppor  
barnkvävning  Ordet används som övergripande term vid normering av alla de fall där ett barn ansågs ha oavsiktligen kvävts till döds av föräldrar eller andra vårdare under sömnen. Dessa dödsfall kan även vara fall av plötslig spädbarnsdöd. Se även Temasidorna
barselsängbarnsäng  
bataviafebertropiksjukdom  
benbrottfrakturfractura 
benetterbenmärgsinflammation (SAOB)
benrötabenrötacariesIdag används benämningen caries oftast om tandcaries
bensårbensårulcus cruris 
benuppmjukningengelska sjukanrachitis 
bindselförstoppning  
binnikemaskmasksjukdomar  
bleksotblodbristanaemiaanemi
blessyrskadavulnus 
blindtarmsinflammationblindtarmsinflammationappendicitisinflammation i blindtarmens bihang
blindtarmsinflammationblindtarmsinflammationtyphlitis 
bloddissolutionblödarsjukahemophilia 
blodförgiftningblodförgiftningsepsisförruttnelse
blodgångblödninghaemorrhagia 
blodhopningblodproppcoagulatio  
blodhostablodupphostninghaemoptysisKan komma från lungor vid TBC eller från tandkött vid skörbjugg, även från magen
blodkräkningblodupphostninghematemesisKan komma från magen eller tandköttet, se även haemoptysis
blodkärlstillstängningblodproppthrombos 
blodpinkblod i urinenhaematuria 
blodsaliveringblodspottninghaemoptysisKan komma från lungor vid TBC eller från tandkött vid skörbjugg, även från magen
blodslaghjärnblödninghaemorrhagia cerebri 
blodslagslaganfallapoplexia sanguinea 
blodsotdiarrédysenteri(egentlig betydele: dålig tarm) Enligt Haartman detsamma som rödsot.
blodspottningblodspottninghaemoptysisKan komma från lungor vid TBC eller från tandkött vid skörbjugg, även från magen
blodsprångblödninghaemorrhagia 
blodstockninghyperemihyperaemiökad blodhalt, blodöverfyllnad
blodstyngsmärta  
blodstörtningblödninghaemorrhagiaBlodstörtning kan beteckna både blodupphostning, blodspottning och blödningar i samband med förlossning.
blodträngningblodöverfyllnadcongestioblodsvall
blodupplösningblödarsjukahaemophilia 
blyförgiftningförgiftning  
blåskatarrblåskatarrcatarrhus vesicae urinaria 
blåskärlsinflammationprostatainflammationprostatitisinflammation i prostatakörteln
blåsotcyanoscyanosisvenös hyperemi med blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor (Kan även beteckna blodsot eller rödsot enligt Lagerkrantz)
borttagenlamhet  
borttrånadutmärglad  
brandgangrängangraenafrätande sår (Se nekros)
brandinflammation Kan även stå för cell- och vävnadsdöd
brandnekrosnecrosislokal cell- och vävnadsdöd (Se gangrän, inflammation)
brandböldbindvävsinflammationphlegmoneinflammerad böld
Brights njursjukdomnjurinflammationmorbus brighti 
bristningbristningruptura 
bronkitluftrörskatarrbronchitisinflammation i bronkerna
bråckbråckherniautstjälpning av inävlor under huden eller in i en främmande kroppshåla
brännsjukafebersjukdom augustifeber, fläckfeber, fältsjuka, gallfeber, hetsig feber, höstfeber, nervfeber, rötfeber.
brännskadabrännskadacombustio 
brännvinsraseridelirium tremensdelirium tremensförvirringstillstånd med hallucinationer, vanideer och motorisk oro osv. på grund av abstinens
bröstböldbröstkörtelinflammation jfr bröstinflammation
bröstcancerbrösttumörcancer mammae 
bröstfeberlung- och lungsäcksinflammationpleuropneumonia 
bröstförträngningandnödasthmaSe bröstsot
brösthinneinflammationlungsäcksinflammationpleuritis 
bröstinflammationlunginflammationpneumoniaDen äldre vanliga användningen. Idag används bröstinflammation om inflammation i bröstkörteln
bröstkatarrluftrörskatarr  
bröstkrampandnödasthmaSe bröstsjukdom
bröstkvavandnödasthmaSe bröstsjukdom
bröstsjukdom  Kan vara flera sjukdomar med symptom från magen, matstrupen, lungorna, luftrören, hjärtat samt bröstkorgen
bröstsotbröstsjukdom  
bröststyng  smärta i brösttrakten. Kan också betyda lungsäcksinflammation
bröstvattusotlungödem vätskeansamling mellan lunga och brösthålans inre beklädnad (vatten i lungsäcken)
bukhinneinflammationbukhinneinflammationperitonitis 
bukhinneinflammation efter förlossningbukhinneinflammationmetroperitonitis puerperalisinflammation i livmoder och bukhinna efter förlossning
bukrevmag- och tarmsjukdom  
bukvattusotbukvattusotascites 
bältrosbältros hudutslag orsakade av virus
bältslagmag- och tarmsjukdom  
böldböldabscessusvargöl
chockchock svåra hämningar eller förlamningar av hjärt, hjärn- och andningsverksamhet
colchimförgiftningförgiftning sotröksförgiftning
coloqvintförgiftningkolokvintförgiftning Kolokvint är en örtmedicin med starkt laxerande verkan. Användes också för att späda ut brännvin. Se SAOB, Nordisk familjebok, uppslagsord kolokvint
cyankaliumförgiftningförgiftning  
danssjukakoreachoreabenämningen på flera olika sjukdomar med ofrivilliga krampaktiga rörelser som gemensamt symptom. Se temasidorna
dementia paralyticademensdementia paralyticasyfilitisk sinnessjukdom
difebermjölkstockning  
difteridifteridiphteriainflammation i slemhinnorna i svalg och strupe med membranösa beläggningar
dikastningmjölkstockning  
dragsjuka  Då även en till två dagar gamla barn har dött av dragsjuka är det troligt att begreppet, förutom ergotism och epidemisk hjärnhinneinflamamtion, även kan ha innefattat tetanum neonatorum, kramp hos nyfödda (se detta ord)
dragsjukaepidemisk hjärnhinneinflammation Enligt Nordisk familjebok 1880 drabbade denna sjukdom Sverige omkring 1854. Den ledde till huvudvärk, kramper och feber. Kallades också kalmarsjuka eller västeråssjuka. Namnet dragsjuka kommer av att kramperna främst drabbade nackmusklerna vilket fick huvudet att dragas bakåt. Kan även vara mjöldrygeförgiftning (ergotism)
dragsjukaergotism mjöldrygeförgiftning. Kallas även Antonius-eld. (Nationalencyklopedin, uppslagsord ergotism) Kan även vara epidemisk hjärnhinneinflammation eller andra krampsjukdomar. Se Temasidorna
drunkningdrunkningsubmersio 
durkloppdiarrédiarrhoea 
dåningsvimning  
dödfödddödföddnatus mortuus 
efterbördmoderkaka, navelsträng och fosterhinnor som kommer ut efter att barnet har fötts.  Om efterbörden vid en förlossning inte kommer ut ordentligt kan detta leda till komplikationer.
elefantsjukanelefantsjukanelephantiasishypertrofi i hud och underhud på genitalier och underben som får benen att påminna om elefantfötter, kallas även Älvkarlebysjukan. Enligt Haartman detsamma som spetälska. Enligt Nordisk familjebok är Elephantisis Græcorum (spetälska) och Elephantisis Arabis (elefantsjukan) två olika sjukdomar
emfysememfysememphysema(uppblåsning)
engelska sjukanengelska sjukanrachitis 
epidemisk kolerakoleracholera epidemicaSe asiatisk kolera
ettervarböld  
fallandesotepilepsiepilepsia 
falsk kruppfalsk krupplaryngitis pseudomembranacea 
fetthjärtafetthjärtadegeneratio cordis adiposafettdegeneration i hjärtat
fettleverfettlever lever med fettinfiltration eller -degeneration
fibrös livmoderpolyptumör trådig utväxt från livmodern
finnefinneacneliten furunkel
fistelfistel abnorm kanal, förvärvad eller medfödd
flensmärta  
flusskatarr flytning
flussfeberinfluensa Se även luftrörskatarr
flussfeberluftrörskatarr katarralfeber, se även influensa
flusshostaluftrörskatarr  
flygande värkreumatism  
flytböldböld varböld
fläckfeberfläcktyfustyphus exanthematicus 
fläckfeberfläcktyfustyphus petechialis 
fosforförgiftningförgiftningintoxicatio phosphori 
fosterfördrivningframkallat missfallabortus 
fransosensyfilis  
friselfebersjukdom akut febersjukdom med röda utslag
frossamalaria Den vanligaste användningen (frossbrytningar förekommer även vid andra febersjukdomar)
frossältafebersjukdom jfr älta och frossa
frätsårfrätskador  
fulsårrötsår  
furunkelhårsäcksinflammationfurunculusspikböld
fyllerialkoholbrukalcholismus 
fältsjuka  Kan vara flera olika sjukdomar som fick stor spridning bland soldater i fält eller till sjöss, exempelvis fläckfeber, rötsot, tyfoidfeber och även skörbjugg.
förbening  förkalkning
föreliggande moderkakaföreliggande moderkakaplacenta praevia 
förgivit sig självsjälvmordsuicidium 
förlamningförlamninghemiplegiahalvsidig förlamning
förlamningförlamningparalysisfullständig motorisk förlamning
förlamningförlamningparaplegiadubbelsidig förlamning
förlossningskrampförlossningskrampeclampsia parturientium 
förruttnelsegangrängangraena(frätande sår) fuktig brand, med illaluktande föruttnelseprocess
förråkning  (Främst i norra Sverige) Utslag värk eller inflammatio förorsakat av någon "osynlig" som man kommit ivägen för (Se Lagerkrantz)
förstoppningförstoppningkoprostasis 
förstoppningförstoppningobstruktion 
förstorad hjärnaorganförstoringhypertrophia cerebri 
förstorat hjärtaförstorat hjärtadilatatio cordisspontan utvidgning av hjärtat
förstorat hjärtaorganförstoringcor bovinum 
förtidig nedkomstförtidig nedkomstpartus praematurus 
förträngningförträngningstenosis 
förträngningstrikturstrictura  
förträngning av matstrupenförträngning av matstrupenstrictura aesofagi 
förtviningförtviningatrophia 
förtviningförtviningtabesförminskning
förtviningförtviningtabes dorsalisryggmärgstvinsot
förtviningförtviningtabes mesaraicaförtvining hos barn med utbredd lymfkörteltuberkulos
galenskapsinnessjukdominsania 
gallfebergulsoticterusKan också vara andra sjukdomar med feber, magplågor och gallkräkningar
gallfebermagsjukdom sjukdom med gallkräkningar, magplågor och feber
gallstengallstencholelithiasis 
galopperande lungsottuberkulosphtisis pulmonum florida 
gastrisk febergastrisk feberfebris gastricalättare infektioner i magsäcken, alternativt malaria
gastrisk flussfebermaginfektion Se gastrisk slemfeber
gastrisk slemfebermaginfektion diverse lättare maginfektioner med slemavsöndring
giktgiktarthritis uricaledinflammation
giktreumatism  
grossessfeberhavandeskapsförgiftning  
grovtarmsinflammationgrovtarmsinflammationcolitis 
gul levergulsoticterus 
gul tvinsotgulsoticterus 
gula feberntropiksjukdom virussjukdom som angriper levern och smittas genom myggbett
gyllenåderhemorrojdervarix 
halsflusshalsflussangina tonsillarisinflammation i mandlarna
harläpp med kluven gomharskår labium leporinum duplex 
hastig sjukdomsnabbt sjukdomsförlopp  
hektiktuberkulos  
hektisk febertuberkulosfebris hectica 
helsotdödssjukdom  
het svulstsvullnad inflammerad svullnad, se även tumör
hetsig feberinflammatorisk feber Kan vara fläckfeber
hetsig sjukdomsnabbt sjukdomsförlopp  
hjärnbråckhjärnbråckencephalocele 
hjärnfeberhjärninflammationencephalitis 
hjärnförhårdadvävnadsförhårdnadsclerosis cerebri 
hjärnhinneinflammationhjärnhinneinflammationmeningitis 
hjärnhinneinflammationhjärnhinneinflammationmeningitis cerebralis 
hjärnhinneinflammationhjärnhinneinflammationpachymeningitisinflammation i hårda hjärnhinnan (pachy = tjock)
hjärnsjukdomhjärnsjukdommorbus cerebri 
hjärnskakninghjärnskakningcommotio cerebri 
hjärnuppmjukninghjärnuppmjukningemollitio cerebri 
hjärnuppmjukninghjärnuppmjukningramollitio cerebri 
hjärnvattusothjärnödemhydrocephalusöverskott på cerebrospinalvätska i hjärnans hålrum
hjärtinflammationendokarditendocarditisinflammation i hjärtats innerhinna
hjärtklappninghjärtsjukdom  
hjärtkrampkärlkramp  
hjärtmuskelinflammationhjärtmuskelinflammationmyocarditis 
hjärtslaghjärtinfarktapoplexia cordis 
hjärtsprittningkramptillstånd Se hjärtsprång
hjärtsprångkramptillstånd Enligt Lagerkrantz (med hänvisning till främst Rosén von Rosenstein) är hjärtsprång ett slags konvultioner hos barn som kunde orsaka medvetslöshet och död. De kunde inträffa bl a i samband med tandsprickning, på grund av masksjukdomar eller av dålig föda. Kallades ibland också fallsjuka eller tandslag. Enligt Haartman var hjärtsprång detsamma som epilepsi hos barn eller ecclampsi. Orsakerna ansågs allmänt kunna vara flera
hjärtsäcksinflammationhjärtsäcksinflammationpericarditis 
hjärtvattusothjärtödemhydropericarditisvatten i hjärtsäcken
hostflussförkylning  
hudvattusothudvattusotanasarca 
huvudsjukasinnesförvirring egen tolkning baserat på uppgifter i DDSS
hysteriska plågorhysterihysteriaSe moderpassion
hållsmärta  
håll och styng i bröstetlung- och lungsäcksinflammationpleuropneumoniaKan också stå för "smärta i bröstet". Enligt Tommy Bengtssons studier av Västanfors socken i Bergslagen (1988) representerade "okänd barnsjukdom" många gånger "håll och styng".
häftig sjukdomsnabbt sjukdomsförlopp  
hämmad menstruationmenstruationsstörningarmenstruorum obstructio 
hävelsesvullnad svullnad, även sjuklig utvidgning av ett organ
höftinflammationhöftinflammationcoxitis 
höftledssjukdomhöftledssjukdomcoxarthrocace 
höstfebermalaria Kan även vara andra febersjukdomar under hösten
höstflussmalaria Kan även vara andra febersjukdomar under hösten
infantil paralysipolio  
inhemsk kolerakoleracholera nostrainhemsk kolera, paratyfoid sjukdom
inklämt bråckbråckhernia incarcerata 
insotdiarrédiarrhoea 
inspärrat bråckbråckhernia incarcerata 
interkostal neuralgiryggsmärtaneuralgia intercostalissmärta mellan revbenen
intermittent feber febris intermittensfebersjukdom med regelbundet växlande feber och feberfria intervaller, vanligen Malaria
kallbrandgangrängangraenavävnadsdöd utan starkare inflammatorisk omgivning
kallfeberfrossa feber med frossbrytningar
karbolsyreförgiftningförgiftning  
karbunkelkarbunkelcarbunculuselakartad inflammation i hårsäckar som kan leda till gangränöst sönderfall
katalepsikramptillståndcatalepsiastel, onaturlig kroppsställning
katarrinflammation slemhinneinflammation
katarral feberluftrörskatarrfebris catarrhalis 
kikhostakikhostapertussis 
kikhostakikhostatussis convulsiva 
klimatfebermalaria  
kolerinkoleracolerinlätt koleraanfall eller samlingsnamn för akuta enteriter
kolosförgiftningförgiftning  
koloxidförgiftningförgiftning  
kolsyreförgiftningförgiftning  
kongestionblodöverfyllnadcongestioaktiv eller arteriell hyperemi, även blodsvall eller fluxion
kontusionstöt- eller kross-skadacontusio (av sönderslagen)
konvulsionerkramptillstånd  
krampdanskoreachoreaSe danssjuka
kruppkruppcroupdifteri i struphuvudet med svår andnöd
kruppös… ...crouposaom inflammation med trådig utsippring av vätska, oavsett uppkomst
kräftatumörcancerSe även bulor, bölder, svullnader och svulster
kustfebermalaria  
kvävningkvävningsuffocatio 
lappskottvärk Trollskott eller lappskott var hastigt påkommen värk som ansågs tillkommen på magisk väg av en trollkunnig person (eller lapp). Enligt Haartman, anses skott , eller trollskott, "som Lamhet eller Flygwärk" Se även Lagerkrantz, SAOB.
led- och torrvärkreumatism  
ledgångsinflammationartritarthritis  
ledgångsreumatismreumatismrheumatismus articularis 
leveratrofiskrumpleveratrophia hepatis 
leverinflammationleverinflammationhepatitis 
lienteridiarrédiarrhoea 
liggsårliggsårdecubitus 
livmoderblödninglivmoderblödningmetrorrhagia 
livmodersbristninglivmodersbristningruptura uteri 
livmoderscystalivmoderscystacysta ovarii 
livmodersinflammationlivmodersinflammationmetritis 
livmodersinflammationlivmodersinflammationmetrophlebitisinflammation i livmoderns vener
ljumskbråckbråckhernia inguinalis 
luft i lungsäckenlungkollapspneumothorax 
luftrörskatarrluftrörskatarrcatarrhus bronchialis 
luftrörskatarrluftrörskatarrtracheitis 
lungbrandlunginflammationpneumonia 
lungemfysemlungemfysememphysema pulmonum(övertänjning av lungblåsorna så att skiljeväggarna mellan dem utplånas)
lungförtätninglungförtätning  
lunghinneinflammationlungsäcksinflammationpleuritispleuresie
lunghostatuberkulos  
lunginflammationlunginflammationbronchopneumoniahärdformig lunginflammation
lungkatarrluftrörskatarrcatarrhus pulmonum 
lungrörsinflammationluftrörskatarr  
lungrötatuberkulos  
lungsiktighettuberkulos  
lungskrumpninglungskrumpningcirrhosis pulmonum 
lungsottuberkulos Kan även vara lunginflammation ( enligt uppgifter i DDSS)
lussjukaparasitsjukdomphtiriasis 
lutförgiftningförgiftning  
lymfkärlsinflammationlymfkärlsinflammationlymphangitis 
långsotlångvarig sjukdom  
löst livdiarrédiarrhoea 
mag- och tarminflammationgastrointestinal katarrcatarrhus gastrointestinalis 
mag- och tarminflammationmag- och tarminflammationperito-enteritisinflammation i bukhinna och tarm
magflenmagsjukdomcardialgisveda och sugande i magmunnen med halsbränna och sura uppstötningar
magkatarrmagkatarrcatarrhus ventriculimagsäckskatarr
magrevkolikcolicatarmkramp
magsjukdommagsjukdomgastromalacia 
magsyrahalsbränna  
magsårmagsårulcus ventriculi 
magvesetmag-och tarmsjukdom  
marasmsvaghetstillståndmarasmus 
masselutslag  
matsmältningsrubbningmatsmältningsrubbningindigestion 
medvetslöshetmedvetslöshetcomadjup medvetslöshet
melankolidepressionmelancholia(egentlig betydelse: svart galla). svårmod, ibland med självmordstendenser. Se Temasidorna
mercuriumförgiftningarsenikförgiftning  
mjältbrandmjältbrandanthrax 
mjältbrandskarbunkelmjältbrandskarbunkelpustula malignamjältbrandskarbunkel
mjältinflammationsplenitsplenitisinflammation i mjälten
mjältsjukadepression Se melankoli
mjölkkastningmjölkstockning  
moderfalllivmodersframfall  
moderkvavyrsel Enligt Haartman var moderkvav den form av yrsel och svimning med efterföljande ryckningar som kunde följa på moderpassion (med betydelsen psykosomatiska besvär).
moderpassionhysterihysteriapsykosomatiska lidande som yttrar sig i affektutbrott, andningssvårigheter, kramper, förlamningar, okänslighet m.m. Kan också vara i stort sett alla svårlokaliserade sjukdomar, främst hos kvinnor. Kan också vara livmoderframfall, livmoderscancer eller någon annan livmoderssjukdom. (Se förutom Lagerkrantz bl. a. Haartman, Johannisson, Matthis) se även Temasidorna
moderpassionlivmoderframfall Trolig tolkning. Ett flertal kvinnor med denna diagnos var äldre torpar- och bondkvinnor som fött upp till tio barn. Kan också vara livmoderscancer eller någon annan livmoderssjukdom. Diagnosen kopplas annars ofta till psykosomatiska lidande. Se temasidorna
morbo gallicosyfilis  
morfinförgiftningförgiftning  
mul- och klövsjukanmul- och klövsjukanaphthae epizooticae 
munläsakramptillståndtrismusmunläsa genom tonisk kramp i tuggmusklerna vid tetanus
människokopporsmittkopporvariola 
mässlingmässlingmorbilli 
naturliga kopporsmittkoppor  
nedstämdhetdepressiondepressio mentis 
nervfebertyfusfebris nervosaKan även vara abdominaltyfus
nervfebertyfustyphus abdominalis 
nervfrossatyfusfebris nervosaKan även vara abdominaltyfus
njurinflammationnjurinflammationnephritis 
njurstennjurstennephrolithiasis 
nyföddhetskrampnyföddhetskramptetanus neonatorumstelkramp hos barn p g a infektion från navelsträngen
näsblodnäsblodepistaxis 
nässelfeberutslag  
ofullbordad barnsbördspontant missfall  
ofullgångetdödfödd eller förtidigt född  
ofullständig lungutvidgningofullständig lungutvidgningatelectasis pulmonum 
omväxlande feberremittent feberfebris remittensfeber med stora dagliga temperatursvängningar
ondsårskorv  
osot  inga kända belägg i litteraturen
passionsjukdom  
perforerande magsårmagsårulcus ventriculi perforans 
pleuresilung- och lungsäcksinflammation  
podagergiktarthritis uricaledinflammation, "portvinstå"
psoasinflammationpsoasinflammationpsoitisinflammation i psoasmuskeln
puerperal infektionbarnsängsfeberfebris puerperalis 
puerperal manipuerperalpsykosmania puerperalis acutaförlossningspsykos
pulsåderbråckpulsåderbråckaneurysma  
pulsåderinflammationblodåderinflammationarteritis 
pulsådertilltäppningblodproppemboli 
pungbråckpungbråckhernia scrotalis 
påssjukapåssjukaparotitisinflammation i öronspottskörteln
radesyge  en form av syfilitisk hudsjukdom, vanlig i Norge. Kunde förväxlas med spetälska eller skörbjugg. (Se även saltfluss)
raserimani  
risbristsjukdomatrophia infantumundernäring hos barn mellan ett och sex-sju år, (Haartman) Haartman ansåg att man inte borde föväxla riset med någon annan sjukdom, som t.ex. engelska sjukan, vilket tycks ha varit vanligt enligt Lagerkrantz
rosfeberroserysipelas 
ryggkotsinflammationryggkotsinflammationspondylitisinflammation i ryggkota
ryggmärgsbråckryggmärgsbråckspina bifidakluven ryggrad, missbildning av ryggkotorna
ryggmärgsinflammationryggmärgsinflammationmeningitis spinalisinflammation i ryggradens hinnor
ryggmärgsinflammationryggmärgsinflammationmyelitis 
ryska snuvaninfluensa  
röd mässlingmässling Inte detsamma som dagens mässling. Se Bodil Perssons redogörelse för användandet av begreppen "koppor" och "mässling" i Pestens gåta sid. 119-132
röda friselenfebersjukdom akut febersjukdom med röda utslag
röda hundröda hund  
rödsjukadiarrédysenteri(dålig tarm)
rödsotdiarrédysenteri(dålig tarm)
rötagangrängangraena(frätande sår) fuktig brand, med illaluktande föruttnelseprocess. Även kallbrand eller bara varbildning
rötaktig nervfebertyfus  
rötböldböld inflammerad böld
rötfeberepidemisk febersjukdom Kan vara tyfoidfeber, fläckfeber eller feber förorsakad av blodförgiftning
rötsårliggsårdecubitus 
saltflusshudsjukdom hudsjukdom med sårbildning, följd av syfilis. Kan även bero på skabb
scharlakansfeberscharlakansfeberfebris scarlatina 
sinnesslöhet  Kan vara detsamma som ålderdomsdemens
själssvaghetsinnessjukdom  
självspillningsjälvmordsuicidium 
skirrtumörscirrhushård, cellfattig bindvävssvulst
skott- och sprängskadaskott- och sprängskadavulnus sclopetarium 
skribbelskribbel inga kända belägg i litteraturen
skroflerskroflerscrofulosis klinisk manifestation av tuberkulos
skrumpleverskrumplevercirrhosis hepatis 
skärsårskärsårvulnus incisumsnittsår
skärvenbristsjukdom Folklig benämning på sjukliga tillstånd hos barn. Symptomen, som varierade dialektalt kunde gälla deformerade leder, svårighet att gå, blekhet och trötthet, avmagrin, magbesvär eller andra syptom. (ris och såg beskriver också dessa symptom men dessa mer nordliga beteckningar förekommer inte i DDSS register) Enligt Asbjörg Westum 1999, är inte skärven detsamma som rakit, eller engelska sjukan, även om denna beteckning ofta användes synonymt med skärven. Enligt Lagerkrantz är skärven beteckning för olika bristsjukdomar. "Magskärfven" är namnet för magmunnen, cardia (Haartman)
skörbjuggskörbjuggscorbutus 
slagslaganfallapoplexia 
slagflussslaganfall Lagerkrantz, Nordisk familjebok
slagkatarrslaganfall Troligen synonymt med slagfluss
slemstockning i lungornaluftrörskatarr  
småkopporsmittkoppor  
sockersjukadiabetesdiabetes mellitus 
soporös frossamalaria sjukdom med feber och sömnlik dvala
sotsjukdom  
spanska sjukaninfluensa  
spetälskaspetälskalepra 
spondylart tuberkulosspondylart tuberkulosspondylarthrokacetuberkulös missformning av ryggraden
sprinkelfläckfeber (Den troligaste betydelsen är fläckfeber.) En "hetsig" sjukdom med röda fläckar, (Dansk ordbok) En "gångbar" sjukdom, (DDSS.) Se Temasidorna
st. veits-danskoreachorea majorSe danssjuka
stelkrampkramptillståndtetanus(Kan troligen även betecknas som dragsjuka)
stenkolosförgiftningförgiftning  
stenkopporkoppor Kan vara vattenkoppor (Medicinhistoriska databasen, Årsberättelser från Provinsialläkare 1851) eller utslag vid svin- eller vattenkoppor. (SAOB) .
stenkräftatumör Tveksam betydelse. I Anteckningar om svenska kvinnor nämns "en sjukdom som yttrade sig med att hennes kroppen hårdnade. Läkarne kallade den stenkräfta" Stålberg sid 402.
stenlidandestenlidandelithiasis 
stickflussasfyxiasphyxiaplötslig död genom pulslöshet, högre grader av andnöd ända till kvävning. Enligt dr Pontin 1816 är stickfluss lika med nervslag, se detta ord. (Lagerkrantz)
stormässlingsmittkoppor Bodil Persson redogör för användet av termerna "koppor" och "mässling" i Pestens gåta sid 119-132.
strumastruma förstoring av sköldkörteln
strupkatarrlaryngitlaryngitisinflammation i struphuvudet
strypningstrypningstrangulatio 
strypsjukadiftericynanche 
strypsjukakruppangina membranacea(Svensk författningssamling 1891), (egentlig betydelse: förtränging i membran)
stötskadorstötskadorvulnera icta capitistraumatiskta stötskador i huvudet
sura benbensårulcus cruris 
svaghetsvaghetstillståndcachexia 
svaghetsvaghetstillstånddebilitas 
svaghetstillståndsvaghetstillståndexhaustio virium 
svagsinnesinnessjukdom  
svampförgiftningförgiftning  
svart torsktorsk beläggningar i munhåla och strupe som ibland kan svartna, orsakade av en svampinfektion. Framförallt dåligt skötta spädbarn kunde drabbas
svarta kopporsmittkoppor blodkoppor
svartfeber  smittosam febersjukdom som kännetecknas av hög dödlighet och av att huden på döda människor svartnade. (http://www.tavelsjo.se) Haartman nämner svartsot som en följd av "enwisare Gulsot af segnande Wätskor, den där slutar i Swartsoten". (kan även vara smittkoppor)
svavelsyreförgiftningsvavelsyreförgiftningintoxicatio ex acido sulfurico 
svinkopporkoppor hudsjukdom med utslag som efter kort tid övergår i skorpbildning och varblåsor (i Västergötland är svinkoppor detsama som vattenkoppor enligt Lagerkrantz)
svinsjuka  Tveksam betydelse. Kan vara svinkoppor eller svinnsjuka, dvs. tvinsot.
svinsottuberkulos  
svulsttumörcancerSe även tumör
svårmodighetdepressiondepressio 
syfilissyfilisparalysie générale progressivesyfilitisk sinnessjukdom med avtagande av alla psykiska funktioner samt starka motoriska rubbningar
syfilissyfilitisk hjärnsjukdomencephalopathia syphilitica 
syfilis i hjärnansyfilisgumma cerebridegenerativ och nekrotiserande granulationssvulst i hjärnan i tredje stadiet av syfilis
sänkningsabcessbula bula som utvecklar sig långsamt
sänkningshyperemisänkningshyperemihypostaticaförlångsammad blodström
sömnsjukaletargiletargiaihållande medvetslöshet eller dvala ur vilken den sjuke kan väckas men som han genast sjunker in i igen ( Lindskog)
sömnslag  inga kända belägg i litteraturen
tandfeberfebersjukdom Se tandslag (Nordisk familjebok 1920, Tändernas sjukdom och vård)
tandslagkramptillstånd konvultioner som uppträder under tiden för tandsprickningen, men utan några genetiska samband med tändernas framträdande. Kan vara kopplat till underskott av kalkhalt i blodet. Ordet kan också ha använts om alla typer av kramper hos barn mellan 0,5 och 3 år
tarmblödningtarmblödningenterorrhagia 
tarmbråckbråckhernia intestinalis 
tarmhindertarmvredileus 
tarminflammationtarminflammationenteritis 
tarminflammationtarminflammationenteritis follicularisinflammation i tarmfolliklarna
tarmloppbråckhernia intestinalisutstjälpning av inävlor under huden eller in i en främmande kroppshåla. Kan också betyda diarré.
tarmloppdiarré bråck
tarmsårtarmsårulcus intestinorum 
tarmtyfustyfustyphus abdominalis 
tarmvredtarmvredinvaginatioinstjälpning av en tarmdel i en annan
tarmvredtarmvredmiserere(egentlig betydelse=förbarma dig)
tarmvredtarmvredvolvulus 
trångt bröstkärlkramp  
trånsjukautmärgling Tvinsot (Haartman) Tuberkulos (Dialektalt enligt Lagerkrantz) Enligt Nationalecyklopedin anses trånsjuka vara detsamma som modstulenhet, med innebörden att ha blivit berövad sin lisvlust.
trösktorsk Se torsk
tuberkulostuberkulostuberculosis miliaristuberkulos med utsådd av hirskornsstora tuberkler i olika organ
tungsinnedepression  
tvinsotförtviningtabesKan enligt Haartman bero på ålderdom, diabetes, lever- och lungsot, mask m.m. Enligt Rosen von Rosensteinbero på bl a engelska sjukan (Lagerkrantz)
tyfoidfebertyfustyphus abdominalis 
tyfustyfustyphus abdominalis 
tärfeberfebersjukdom Se tvinsot
tärsotförtvining Se tvinsot
upprördhetsinnesförvirringalteratio 
uppsalafeberremitterande rötfeber Se tyfus, tyfoidfeber, paratyfus
uppstigelse vapeur (franska)Om en sjukdom inte fick sin rätta utgång, (exempelvis gikt genom fötterna,) så ansågs dess dunster stiga upp i kroppen och förorsaka dåligt lynne eller andnöd. Under vissa tider betraktades vapör som synonymt med hypokondri. (Haartman, Lagerkrantz, Johanisson)
urinblåsekatarr cystitisUrinblåsekatarr är enligt Wernstedt den vanligaste användningen på cystitis vilket egentligen betyder inflammation i cysta.
urinförgiftningurinförgiftninguraemia 
urinstämmaurinstämmastranguri 
ursinnighetmani  
utmärglingförtvining  
utslagutslageczema impetiginosumHudsjukdom med utslag som efter kort tid övergår i skorpbildning och varblåsor. Se även svinkoppor
utslätthudutslag skabb, orsakat av skabbdjuret
utsotdiarrédiarrhoea 
vandrande rosroserysipelas migrans 
vanryktevanvård rykt = skötsel (SAOB). I Magnus Erikssons landslag nämns att en styvmoder kunde fördärva ett frillobarn med "vanrykte", (Ärvdabalken XVI)
vansinnemani  
vantrevnadundernäring Ordet trivas kan tolkas som att bli friskare/fetare. (Svensk etymologisk ordbok)
varvaransamlingapostem 
varvarbildningempyema(i kroppshåla instängd varansamlig)
varfeberblodförgiftningseptichaemia 
varinflammationbindvävsinflammationphlegmone 
vattenbråckbråck vätska i pungen
vattenförgiftningförgiftning  
vattenkopporvattenkoppor  
Vattenkräfta gangraenös stomatitinflammation i munslemhinnan Kan ägven angripa andra slemhinnor och kan ocksp vara detsamma som fuktig ansiktsbrand. (Lagerkranz.)
vattenkräftainflammation i munslemhinnan  
vattenstämmaurinstämmastranguri 
vattentäppaurinstämmastranguri 
vattunöduttorkning  
vattuskräckrabiesrabies 
vattusotvattusothydropsgenerellt utbredda vattensvullnader på grund av njur- eller hjärtsvikt
vattusotödemoedemabegränsade eller vavnadsinfiltrerande vattensamlingar
ventrikelinflammationmag- och tarminflammation  
Werlhofs blödarsjukablodfläckssjukdommorbus maculosus werlhofiNumera benämnd idiopatisk trombocytopeni purpura
Verlhofs sjukdomblodfläckssjukdommorbus maculosus werlhofiIdag används benämningen idiopatisk trombocytopeni purpura
vit flussslidkatarr (Haartman)
vitblodsjukdomblodcancerleukemi 
vitsotblodbristanaemiaanemi
vådaolyckshändelsercasus mortiferidödsbringande fall
vårfeber   
väderbrökmagsjukdom Troligen detsamma som väderplåga, dvs kolik
väderkolikväderspänning  
vädersotmagsjukdom Troligen detsamma som väderplåga, dvs kolik
vävnadsförhårdnadvävnadsförhårdnadinduration 
växtsjukdomtumör Se även bulor, bölder, svullnader och svulster
åderförkalkningåderförkalkningarteriosclerosis 
åderförkalkningåderförkalkningatheromatisgrötartat sönderfall som ger upphov till små hålor och sår i artärväggarna
ålderdomdsjukdomålderdomdsjukdommorbus senilis 
ålderdomssvaghetålderdomssvaghetmarasmus senilis 
äggledarinflammationäggledarinflammationsalpingitis purulenta 
äggvitesjukdomäggvitesjukdomalbuminuriaäggvita i urinen
ältabristsjukdom infektionssjukdom med feber
ändtarmsinflammationtarmsinflammationperiproctitisinflammation i bindväven kring ändtarmen
ärftlig syfilissyfilis hereditär syfilis
ärftlig syfilissyfilislues congenita 
öronsprångöroninflammationotitis 
örspottskörtelinflammationpåssjukaparotitis