DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Kvistofta församling
1689 - 1894


1823-12-20
död
97971/DDSS

Den avlidne
Pehr Laxström
man
afskedad ryttare
ej angivet
Qvistofta
ej angivet
ålderdom
 91
 7
 
 

Anförvant

Om denne Man förtjenar att anmärkas, att han bivistat det Pommerska kriget, att han der blifvit blesserad, samt fången förd till Berlin, men ransonerat sig sjelf. För ett och samma Nummer hade Pehr Laxström och hans Fader tjent nära ett Hundrade år, neml: Fadren i 50 år, och Laxström i 48 år, då han nödsakades taga avsked, emedan Regementet förändrades från Ryttare till Dragoner. Fadren hade bivistat slaget vid Helsingborg 1710. År 1819, efter det stora Lägret å Bonarps Hed, infann sig Pehr Laxström i Ramlösa hos Hans Kongl. Höghet Kronprinsen Oscar med en af Kyrkoherden i Quistofta Professor David Rosenschöld författad Böneskrift, deri han, utom ofvanbemälte märkwärdigheter, äfven anförde den Naturens sällsamhet, att Han, Pehr Laxström, efter en nyligen ofverstånden Svår sjukdom erhållit nytt hår och nya tänder, och som han alltså befarade, att hans lifstid skulle några år förlängas, anhöll han, att genom Kongl: Majt-s Nåd bekomma ytterligare Pension utöfver de 12 Rd Banco; som honom sedan längre tid varit beviljade -Som naturens sällsamma bemödande på stället erfors äga rum, och i anseende till det Hedrande Prestbevis Pehr Laxström in för Hans Kongl: Höghet Kronprinsen personligen företedde, har bemälte Laxström af Kronprinsens egen handKassa erhållit fyratio Rd B-co i årlig Pension, eller större, än någonsin en simpel Ryttare under Svenska Kronan hittils haft. Efter sitt Nittionde år hade Laxström varit sängliggande; och utan tvifvel har den wåldsamma kur han vidtagit för häfvandet av den svåra sjukdom, som ofvan omförmälts, kunnat vålla, att Laxström, som till vexten ej var stor, men stark, icke upplefvat Hundrade år.

Källhänvisning
Kvistofta kyrkoarkiv F I:1
93 / 19
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Döda 1796 - 1861

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Kvistofta C I:1 1689-1795, Kvistofta F I:1 1796-1861, Kvistofta C I:4 1862-1881 samt Kvistofta C I:5 1882-1894.